Pneumatická těsnění


Pneumatická těsnění Parker Prädifa

Pne­u­ma­tická těs­nění Par­ker Prä­difa jsou výsled­kem řady let zku­še­ností, vývo­jem směsí a pro­filů. To umož­ňuje inže­ný­rům v oblasti pne­u­ma­tic­kých sys­témů vytvá­řet nové mož­nosti kon­strukcí s vyu­ži­tím nových tech­nik, jako napří­klad výběr geo­me­t­rie těs­ni­cích chlopní opti­ma­li­zo­vaný z hle­diska tření a zajiš­ťu­jící dosta­tečný lubri­kační film.

Port­fo­lio sys­témů těs­nění pro pne­u­ma­tické válce:

  • těs­nicí a stí­rací kroužky
  • jed­no­činné a dvoj­činné pístní těs­nicí kroužky
  • kom­pletní písty s mecha­nic­kými tlu­miči nebo bez tlumičů
  • pružné kroužky
  • kom­bi­no­vané těsnicí/stírací kroužky pro válce ISO a válce s krát­kým zdvihem

Pne­u­ma­tické těs­nění pro apli­kace se spe­ci­ál­ními požadavky:

  • těsnicí/stírací ele­menty pro nero­tační válce
  • oválné dvoj­činné pístní kroužky pro plo­ché válce
  • pry­žové těs­nění pro bez­píst­ni­cové válce
  • spe­ci­ální těsnicí/stírací ele­menty pro čás­tečně zne­čiš­těné pro­vozní podmínky

Kromě toho má spo­leč­nost Par­ker řadu let zku­še­ností na poli sys­témů pro utěs­nění ven­tilů – a čás­tečně také v oblasti elek­tro­mag­ne­tic­kých ven­tilů. To umož­ňuje kon­stru­o­vat nej­lepší utěs­nění pro zákaz­nicky spe­ci­fi­ko­vané sys­témy ven­tilů a jim při­řa­ze­ných požadavků.

Spe­ci­ální těs­nící směsi jsou k dis­po­zici pro řešení pne­u­ma­tic­kého utěs­nění a zajiš­ťují další poža­do­vané vlast­nosti jako nízké tření, mini­mální opo­tře­bení a vyso­kou ser­visní život­nost. Roz­ma­ni­tost našich směsí nabízí správ­nou volbu mate­ri­álu pro všechny apli­kace a inže­nýr­ské poža­davky.
logo Parker Prädifa, hydraulické a pneumatické těsnění, O-kroužky

Dis­po­nu­jeme mno­ho­le­tými zku­še­nostmi, akre­di­to­va­nými tes­to­va­cími  labo­ra­to­řemi kde vyví­jíme pry­žové a poly­u­re­ta­nové slou­če­niny a metody pro ana­lýzu kon­co­vých prvků. Je tak zajiš­těn vývoj zákaz­nicky spe­ci­fic­kých produktů.

Podob­nější tech­nické infor­mace k hyd­rau­lic­kým těs­ně­ním / parker.com