Teflonová těsnění


PTFE

Teflo­nová těs­nění a těs­nicí řešení Par­ker PTFE se pou­ží­vají nejen na tra­dič­ních trzích pro těs­nění, jako jsou pne­u­ma­tické a hyd­rau­lické sys­témy, ale také v oblasti letec­tví, ener­ge­tiky, zpra­co­vání oleje a plynů, v sek­toru pří­rod­ních věd a na poli obno­vi­tel­ných energií.

Těs­nění PTFE jsou vhodná pro pou­žití v nároč­ném okol­ním pro­středí s roz­sa­hem tep­lot od kry­o­gen­ních po 300 °C v kom­bi­naci s vysoce agre­siv­ními médii. Smí­se­ním čis­tého prášku PTFE s růz­nými plni­dly dává PTFE spe­ci­fické vlastnosti.

Pro dyna­mické apli­kace s vyso­kými rych­lostmi nebo pro extrémní tlaky se pou­ží­vají vlastní mate­ri­ály spo­leč­nosti Par­ker ozna­čo­vané jako Polon® PTFE a spe­ci­ální kon­strukce těs­nění. Těs­nicí díly nebo pojistné kroužky vyro­bené z jiných inže­nýr­sky vyvi­nu­tých poly­merů jako jsou PEEK, PAI nebo PI dopl­ňují pro­duk­tové řady pro apli­kace s kom­bi­no­va­ným tla­ko­vým a tep­lot­ním zatí­že­ním a tak ještě zvy­šují limity pou­žití těs­nění na bázi PTFE.

Par­ker vyvi­nutá tech­no­lo­gie umož­ňuje výrobu těs­nění PTFE v roz­sahu prů­měrů od 0,5 mm až do 3,5 metrů pro velmi velké válce. K dis­po­zici je také výroba v abso­lutně čis­tých pro­sto­rách a tak lze respek­to­vat poža­davky napří­klad pro lékař­ství nebo sek­tor pří­rod­ních věd.

Tato kon­strukční pří­ručka je kon­ci­po­vána jako prů­vodce. V pří­padě spe­ci­ál­ních pro­voz­ních pod­mí­nek nebo poža­davků kon­tak­tujte pro­sím naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.

Podob­nější tech­nické infor­mace k teflo­no­vým těs­ně­ním / parker.com