nobrox® Termoplastický materiál pro výrobu těsnění


nobrox-americky-fotbal-web

Ter­mo­plas­tický mate­riál nobrox® je zvláště vhodný pro pou­žití jako těs­nicí, vodicí pásek či díl pro sní­žení extruze zejména pro vyso­kotla­kou hyd­rau­liku, ale i pro mnoho jiných tech­no­lo­gií těs­ni­cích sys­témů i industri­ál­ních spo­třeb­ních aplikací.

Nobrox® vyka­zuje vyni­ka­jící odol­nost proti opo­tře­bení, che­mic­kou odol­nost, elas­tič­nost a navíc se snadno mon­tuje. Jeho jedi­neč­ným zna­kem je „uni­ver­zál­nost“, a tudíž se hodí k vyu­žití jak pro inže­nýr­ské kom­po­nenty (těs­nění pro náročné prvky jako jsou hyd­rau­lické ven­tily, hyd­rau­lické válce apod.), tak pro různé prů­mys­lové či spo­třební zboží.

nobrox® a srov­nání s polyamidy

Pro inže­nýr­ské součásti/řešení je při­ro­zené srov­nání s poly­a­midy, byť s dvěma hlav­ními roz­díly. Schop­nost absorpce vody nobroxu® je material-pro-tesneni-nobrox-parker-webpod­statně nižší a pro­dlou­žení při dosa­žení meze pev­nosti je pod­statně větší. Proto mají kom­po­nenty z něj vyro­bené větší roz­mě­ro­vou sta­bi­litu (v důsledku nízké absorpce vlh­kosti nevzni­kají žádné roz­mě­rové roz­díly, které by mohly mít za násle­dek odchylky), jsou odol­nější vůči těž­kému nebo nára­zo­vému zatí­žení (tla­kové rázy, mecha­nické zatí­žení). V porov­nání s velmi odol­nými plasty PEEK je nobrox® jed­no­značně pruž­nější a často se ozna­čuje jako “PEEK light”). Výroba a zpra­co­vání  nobroxu®  šetrná k život­nímu pro­středí, jeli­kož se při výrobě zužit­ko­vává oxid uhelnatý.

Termoplastická novinka nobrox® pro všestranné použití

Ter­mo­plas­tický mate­riál nobrox® najde uplat­nění zejména v kon­strukci těs­nění pístů a píst­nic pro hyd­rau­liku nebo jako vyso­kotlaká rotační těs­nění. Z hle­diska výbor­ných vlast­ností per­me­a­bi­lity (tj. nízké pro­pust­nosti média skrz hmotu vlast­ního nobroxu®) ho lze

nobrox® disponuje mnoha přednostmi, které zvýší životnost Vašeho těsnění

nobrox® dis­po­nuje mnoha před­nostmi, které zvýší život­nost Vašeho těsnění

vyu­žít pro pali­vové nádrže osob­ních auto­mo­bilů a mem­brány pali­vo­vých sys­témů nebo pro sen­zory tlaku. Dokonce má homo­lo­gaci pro styk s potra­vi­nami (např. při pou­žití v kávo­va­rech a pivo­var­nic­kých zařízeních).

Mate­riál nobrox® se pou­žívá pro výrobu hyd­rau­lic­kých těs­nění – zejména na výrobu vodi­cích pásků a opěr­ných kroužků a kroužků zabra­ňu­jící vmač­ká­vání např. pry­žo­vých těs­nění do spár mezi pís­tem a vnitřní stě­nou válce tj. k eli­mi­naci tzv. extruze). Mate­riál nobrox® zpra­co­vat obrá­bě­ním (pře­de­vším pro výrobu  rotač­ních tvarů těs­nění jako jsou stí­rací kroužky), ale tva­rově slo­ži­tější díly pomocí vstři­ko­vání do formy.

Všechny výrobky z tohoto mate­ri­álu jsou zákaz­nická řešení „šitá na míru“ dle  poptá­vek zákaz­níka a jeho specifikace.

Zvý­šená pro­vozní funkč­nost, delší život­nost těs­nění a inže­nýr­ských řešení zákaz­nic­kých  dílů, které vyplý­vají z vysoké odol­nosti vůči opo­tře­bení, se pří­z­nivě odráží i v cel­kově níz­kých nákla­dech na tech­nická řešení a tím vyš­ších výno­sech pro zákaz­níka. Tento ter­mo­plas­tický mate­riál je vše­stranně pou­ži­telný s vel­kým roz­sa­hem mož­ných aplikací.

Podob­nější tech­nické infor­mace k ter­mo­plas­tic­kému mate­ri­álu nobrox®  / parker.com