Vodivá těsnění EMI


Stínění EMI - na pěnové bázi, nízká sepínací síla

Vodivé těs­nění slouží k odstí­nění elek­tro­mag­ne­tic­kého rušení (EMI). S otáz­kami odstí­nění (EMI) se běžně setká­vají kon­struk­téři stro­jí­ren­ských zaří­zení. Par­ker Han­ni­fin je svě­to­vým líd­rem v dodáv­kách elek­tricky vodi­vých mate­ri­álů, které nabí­zejí širo­kou škálu stí­nění proti EMI pro glo­bální elek­tro­nické spo­leč­nosti. Apli­kace zahr­nují oblasti pří­rod­ních věd, vojen­skou oblast, letecký prů­mysl, prů­mys­lo­vou výrobu, infor­mační tech­no­lo­gie, tele­ko­mu­ni­kace, auto­mo­bi­lový prů­mysl, spo­tře­bi­tele a obno­vi­telné zdroje energie.

 

 

Vodivá těsnění pro odstínění EMI

Port­fo­lio Par­ker zahr­nuje vodivá lepi­dla proti EMI, stí­ně­ných otvorů a oken, inže­nýr­ských lami­nátů a vodi­vých barev až po nej­širší výběr těs­nění EMI. Pro­dukty Par­ker pro stí­nění proti elek­tro­mag­ne­tic­kému rušení při­náší důsled­nost, spo­leh­li­vost a výji­meč­nou přes­nost zařízení.

Parker Chomerics, vodivá těsnění

 

 

Podob­nější tech­nické infor­mace k vodi­vým těs­ně­ním Par­ker Chomerics/ parker.com