Profesionální řešení pro kávovary s novým distributorem


Profesionální řešení Parker pro výrobu a servis kávavarů a nápojových automatů - Parker HannifinŠiroké port­fo­lio pro­duktů a kom­po­nentů Par­ker pro výrobu i ser­vis kávo­varů je zákla­dem pro spo­lu­práci s novým dis­tri­bu­to­rem, spo­leč­ností Patak COFFEE LIFE, která působí již téměř 15 let na Slo­ven­sku jako pro­fe­si­o­nální ser­visní firma pro kávové společnosti.

Díky odbor­ným zna­los­tem a našemu ino­va­tiv­nímu pří­stupu může Patak nabí­zet širo­kou škálu exklu­ziv­ních tech­nic­kých řešení vytvo­ře­ných pro dosa­žení nej­lep­šího výkonu pro­fe­si­o­nál­ních kávo­vých pří­strojů. Pro­duk­tové port­fo­lio zahr­nuje výrobky pro pro­fe­si­o­nální kávo­vary, dáv­ko­vače na hor­kou vodu, polo­pro­fe­si­o­nální domácí kávo­vary nebo auto­ma­tické dáv­ko­vače na pit­nou vodu.

Jsme první spo­leč­ností, která se věno­vala vývoji těs­ni­cího rubí­no­vého sys­tému pro elek­tro­mag­ne­tické ven­tily. Naše odbor­nost a zku­še­nosti umož­nily vytvo­řit pro­dukty extrémně odolné proti vod­nímu kameni. Elek­tro­mag­ne­tické ven­tily jsou v pod­statě elek­tro­me­cha­nická zaří­zení pro pře­ru­šení nebo usměr­nění prou­dění teku­tin, pomocí ote­ví­rání nebo uza­ví­rání jed­noho nebo více kanálů.

Důka­zem naší pro­fe­si­o­na­lity je rov­něž píst vyvi­nutý z ter­mo­plas­tic­kého mate­ri­álu nobrox® pro spo­leč­nost Star­bucks s život­ností více než 100 000 šálků kávy. Běžné řešení s oce­lo­vým pís­tem a těs­ně­ním má život­nost 30 000 až 50 000 šálků kávy.

 

Solenoid Valves, Pressure Switches for Coffee Machines and Hot Drinks Distributors_katalog_5500_front_page Parker LiquipureTM Valve Series - Stainless Steel Valve for Healthy Beverage Dispensing Applications_katalog_5501_front_page
Kata­log 5500 — Sole­noid Val­ves, Pres­sure Swit­ches for Cof­fee Machi­nes and Hot Drinks Distributors Kata­log 5501 — Par­ker Liqui­pu­reTM Valve Series — Sta­in­less Steel Valve for Heal­thy Beve­rage Dispensing Applications

 


O spo­leč­nosti Patak COFFEE LIFE

Spo­leč­nost fun­guje od roku 2002 jako ser­visní firma pro spo­leč­nosti zabý­va­jící se pro­de­jem zaří­zení pro výrobu kávy na Slo­ven­sku. Od roku 2008 dodává do hotelů, restau­rací a kavá­ren ital­skou kávo­vou tech­no­lo­gii. Pra­vi­delná kon­t­rola a údržba vyko­ná­vaná vyško­le­nými ser­vis­ními tech­niky zvy­šuje a udr­žuje kva­litu při­pra­vo­va­ného nápoje, pro­dlu­žuje život­nost kávo­varu a před­chází nechtě­ným poru­chám. Patak COFFEE LIFE pomáhá i se ško­le­ním per­so­nálu. Značky: Ran­ci­lio, Fio­ren­zato, LaSpa­zi­ale, Elek­tra, Magis­ter, Pro­mac, Cari­mali, LaCim­bali, Ast­o­ria, LaSa­n­Marco, San marino, Wega, Saeco.

Kon­tak­tujte Patak Group / auto­ri­zo­va­ného dis­tri­bu­tora Parker