Program pro výběr O-kroužků Vám usnadní práci!


Parker Praedifa_O-Ring Selector

  • Plně inte­gro­vaný výběr mate­ri­álu a velikosti
  • Nezá­visle na plat­formě a na bázi Internetu
  • Jed­no­duše. Rychle. Spolehlivě.

Pro­gram pro výběr O-kroužků od spo­leč­nosti Par­ker je nástroj, který nabízí kom­bi­no­vaný výběr mate­ri­álu a veli­kosti v jedi­ném nástroji. Vyhle­dejte si nej­vhod­nější mate­riál těs­nění spe­ci­fi­ko­vá­ním svých ser­vis­ních pod­mí­nek, poža­do­vané volby poly­merů nebo výbě­rem tvr­dosti těs­nění. Vyhle­dá­vat můžete také podle kom­pa­ti­bi­lity s médii nebo dle poža­do­vané cer­ti­fi­kace. Pro­gram pro výběr veli­kosti vypočte roz­měry O-kroužku a pří­slušné tole­rance se zohled­ně­ním tepelné roz­taž­nosti a obje­mo­vých změn.

Obě výbě­rová kri­té­ria jsou pro­po­jena, což zajiš­ťuje nej­lepší mož­nou kom­bi­naci vypočtené veli­kosti a mate­ri­álu O-kroužku. Pro­gram pro výběr O-kroužků lze pou­ží­vat jak s met­ric­kými, tak pal­co­vými nor­mami.

Více infor­mací a vstup do samot­ného pro­gramu najdete zde.