Proporcionální řídicí ventily řady D*1FC


Roz­ši­řu­jeme řadu nepřímo říze­ných pro­por­ci­o­nál­ních řídi­cích ven­tilů D*1FC. Tyto ven­tily umož­ňují vysoce přesné a eko­no­mické řízení v mnoha nároč­ných apli­ka­cích.

Nové pro­por­ci­o­nální řídicí ven­tily Par­ker řady D*1FC se dodá­vají ve čtyřech veli­kos­tech: NG10, NG16, NG25 a NG32, umož­ňují dosáh­nout obje­mový prů­tok až 1000 litrů za minutu při dife­renč­ním tlaku 5 barů na řídicí hraně. Nabízí velmi dobrou opa­ko­va­tel­nost, tuhost při vyso­kém zatí­žení a mají potřeb­nou sta­bi­litu. Díky pro­gre­siv­ním prů­to­ko­vým cha­rak­te­ris­ti­kám jsou mimo­řádně vhodné pro náročné apli­kace v ote­vře­ných regu­lač­ních obvodech.

Ven­tily řady D*1FC mají efek­tivní a robustní mecha­nic­kou kon­strukci a zaru­čují vyso­kou přes­nost nepří­mého řízení. Jsou zalo­ženy na osvěd­če­ném řešení šoupátko/pouzdro pou­ži­tém již u ven­tilů Par­ker D1FB. Ven­tily se dodá­vají se sle­do­vá­ním stře­dové polohy a v ener­ge­ticky úspor­ném pro­ve­dení s rege­ne­ra­tivní funkcí typu A. Nové ven­tily D*1FC jsou k dis­po­zici také v hyb­ridní verzi, která umož­ňuje pře­pí­nat kdy­ko­liv mezi rege­ne­ra­tiv­ním a stan­dard­ním reži­mem. Díky nové inte­gro­vané digi­tální elek­tro­nice jsou nové ven­tily vyba­veny moder­ni­zo­va­ným sní­ma­čem LVDT (zpětná vazba polohy šou­pátka) s vyso­kým roz­li­še­ním, který výrazně zlep­šuje přes­nost řízení polohy.

Digi­tální elek­tro­nika ote­vírá nové mož­nosti při při­způ­so­bo­vání k jed­not­li­vým apli­ka­cím. Pokud je tedy nutné pro­vést změny v základ­ním továr­ním nasta­vení, lze jed­no­duše zís­kat pří­stup k para­me­t­rům s pod­po­rou zdarma dodá­va­ného soft­waru Par­ker Pro­PxD a takto přesně podle potřeby napří­klad napro­gra­mo­vat rampy. Pomocí jasně defi­no­va­ného uži­va­tel­ského roz­hraní mohou být jed­not­livé para­me­try nasta­vo­vány, uklá­dány do paměti a pře­ná­šeny na jiné ventily.