Proporcionální ventily nyní i pro obvody s uzavřenou regulační smyčkou


emea_cz_hydraulicke_ventily_parker_hydraulicky_lis_aplikaceŘada přímo ovlá­da­ných pro­por­ci­o­nál­ních DC ven­tilů byla roz­ší­řena o sérii D1FC/D3FC se šou­pátky s nulo­vým pře­kry­tím. Tato volba umož­ňuje pou­žít ven­tily pro obvody s uza­vře­nou regu­lační smyčkou.

Par­ker umís­til svoji sérii přímo ovlá­da­ných ven­tilů s vyso­kou dyna­mi­kou a vel­kým obje­mo­vým prů­to­kem mezi osvěd­če­nou sérii D1FB/D3FB pro středně výkonné apli­kace a ven­tily DFplus ze série D1FP/D3FP pro nej­vyšší výko­nové požadavky.

Nej­dů­le­ži­tější ino­vací u ven­tilů D1FC ve jme­no­vité veli­kosti NG06 a D3FC ve jme­no­vité veli­kosti NG10 je sys­tém zpětné vazby pro pozici ven­tilu, který je na roz­díl od porov­na­tel­ných ven­tilů jiných výrobců zcela inte­gro­ván v tělese ventilu.

Přímé spo­jení sen­zoru se šou­pát­kem tak usnad­ňuje přesné řízení polohy šou­pátka. Díky inte­gro­va­nému sen­zoru zpětné vazby není potřebný namá­haný kabel pro při­po­jení k sys­tému řízení polohy. To sni­žuje riziko poten­ci­ál­ních závad v důsledku neú­mysl­ného pře­ru­šení spojení.

Robustní, kom­paktní pro­por­ci­o­nální ven­tily se vyzna­čují novými šou­pátky s nulo­vým pře­kry­tím, vyso­kou dyna­mi­kou a opa­ko­va­tel­nou přes­ností emea_cz_d1fc_d3fc_webpři řízení v uza­vřené regu­lační smyčce. Tato kon­fi­gu­race je vhodná pro celou řadu prů­mys­lo­vých apli­kací, napří­klad pro přesné řízení
u ohý­ba­ček tru­bek, lisů nebo pro řízení vod­ních tur­bín. Ven­tily D1FC a D3FC také mohou být imple­men­to­vány v jiných nároč­ných apli­ka­cích, jako jsou tvá­řecí stroje nebo stroje pro kovo­ob­rá­bění nebo stroje pro vstři­ko­vací odlévání.

Díky vesta­věné digi­tální elek­tro­nice mohou být para­me­try ven­tilu fle­xi­bilně při­způ­so­beny širo­kému roz­sahu apli­kací. Pro snadné nasta­vení je zdarma ke sta­žení aktu­a­li­zo­vaná verze para­me­t­ri­zač­ního soft­waru ProPxD.

Detaily nové série D1FC /D3FC včetně lite­ra­tury, 3D modelů nebo pod­půr­ného soft­waru najdete zde:

Přímo ovlá­dané pro­por­ci­o­nální DC ven­tily série D1FC / D3FC se sen­zo­rem zpětné vazby