Publikované články


hyperlink Dis­tri­buční part­neři jsoupro Par­ker výraz­nou kon­ku­renční výho­dou
(člá­nek v Tech­nic­kém týde­níku 20/2017)ikona-new
hyperlink Pne­u­ma­tické sys­témy pro náročné pod­mínky
(člá­nek v Tech­nic­kém týde­níku 11/2017)
hyperlink Moder­ni­zace hyd­rau­lic­kého sys­tému obrá­bě­cího stroje  v auto­mo­bi­lo­vém prů­myslu
(člá­nek v Tech­nic­kém týde­níku 8/2017)
hyperlink Další pokrok v tech­nice hyd­rau­lic­kých hadic
(člá­nek v Tech­nic­kém týde­níku 19/2016 (3. vydání k MSV Brno))
hyperlink Industry 4.0 potře­buje pro­dukty s chyt­rým říze­ním pohybu
(člá­nek v MM Prů­mys­lové spek­trum 7–8/2016)
hyperlink Adi­tivní výroba (3D tisk) při­náší vyšší efek­ti­vitu a sni­žuje náklady
(člá­nek v Tech­nic­kém týde­níku 11/2016)
hyperlink Pět výhod spo­je­ných s vyu­ži­tím frek­venč­ního měniče s vari­a­bil­ním kmi­točtem
(člá­nek v Tech­nic­kém týde­níku 5/2016)
hyperlink Par­ker Han­ni­fin si za 25 let na čes­kém a slo­ven­ském trhu vydo­byl pevné posta­vení a vytvo­řil pro­pra­co­va­nou dis­tri­buční síť
(člá­nek v Tech­nic­kém týde­níku 3/2016)
hyperlink Kla­deme maxi­mální důraz na budo­vání dis­tri­bu­tor­ské sítě — člá­nek / roz­ho­vor s Mirosla­vem Try­buč­kem
(člá­nek v Svět prů­myslu 6/2015)
hyperlink Sta­noví nová měřítka — člá­nek o uce­le­ném sys­tému hyd­rau­lic­kých hadic a kon­co­vek Glo­bal­Core
(člá­nek v MM Prů­mys­lové spek­trum 10/2015 (spe­ci­ální vydání k MSV Brno 2015)
hyperlink Novinky v prů­mys­lové auto­ma­ti­zaci od Par­ker Han­ni­fin při­ná­šejí jed­no­du­chost a úspory
(člá­nek v Tech­nic­kém týde­níku č. 16/2015 (spe­ci­ální vydání k MSV Brno 2015)
hyperlink Jed­notky pro chla­zení oleje v hyd­rau­lic­kých okru­zích — člá­nek o chla­di­cích jed­not­kách Hyper­chill plus
(člá­nek v Tri­bo­Tech­nika č. 5/2015 (spe­ci­ální vydání k MSV Brno 2015)
hyperlink TRANSAIR — sta­veb­ni­cový sys­tém pro roz­vod prů­mys­lo­vých médií — člá­nek o sys­tému TRANSAIR
(člá­nek v TECHma­ga­zínu č. 11/2015 (spe­ci­ální vydání na téma kom­pre­sory, stla­čený vzduch)