Nové řady pohonů AC30 a AC10 s frekvenčním měničem


Stan­dard Drive AC30

Nové pohony AC30 pokrý­vají výko­nový roz­sah od 0,75 kW do 75 kW a k dis­po­zici jsou také v pro­ve­dení se sní­ma­čem pulzů pro mož­nost zpětné vazby. Tato řada je nyní k dis­po­zici v pěti růz­ných veli­kos­tech sta­torů a posky­tuje uži­va­te­lům mimo­řád­nou úro­veň řízení, od pohonu jed­no­du­chých čer­pa­del a ven­ti­lá­torů s ote­vře­nou smyč­kou až po apli­kace u výrob­ních linek s uza­vře­nou smyčkou.

Stří­davé pohony s frek­venč­ním měni­čem AC30 posky­tují kom­plexní a cenově efek­tivní řízení buď stří­da­vých asyn­chron­ních motorů, anebo ser­vo­mo­torů s per­ma­nent­ními mag­nety (PMAC). Důle­žité roz­ší­ření roz­sahu funkč­ních vlast­ností před­sta­vuje zave­dení voli­tel­ného modulu zpětné vazby pro pulzní sní­mače, díky kte­rému lze pou­žít pohon v řízení s uza­vře­nou smyč­kou místo pohonu s ote­vře­nou smyč­kou. To umož­ňuje opti­ma­li­zaci ve vysoce dyna­mic­kých apli­ka­cích, jako jsou napří­klad navi­jáky a jeřáby, kde otáčky nebo moment motoru vyža­dují přesné řízení.

Díky inte­gro­vané funkci moni­to­ro­vání spo­třeby ener­gie dokáže ino­vo­vaná řada pohonů AC30 při­způ­so­bit otáčky motoru podle mění­cích se poža­davků jejich apli­kace, čímž se pod­po­ruje sní­žení spo­třeby ener­gie. To nejen šetří peníze, ale také zvy­šuje mecha­nic­kou život­nost motorů, čer­pa­del, ven­ti­lá­torů a při­dru­že­ných zaří­zení, jako jsou např. potrubní systémy.

Navzdory jed­no­du­ché kon­strukci pohonů AC30 nevzni­kají v oblasti funkč­ních vlast­ností žádné kom­pro­misy. Uži­va­telé mohou napří­klad vyu­ží­vat inte­gro­vaná makra pro celou řadu apli­kací a soft­wa­rový nástroj Par­ker Drive Deve­lo­per (PDD) na bázi Code­Sys, který jim umož­ňuje vytvá­řet sofis­ti­ko­vané funkce PLC, jež by dříve vyža­do­valy nasa­zení samo­stat­ného PLC sys­tému. Kromě toho lze díky fle­xi­bilní a vysoce modu­lární kon­strukci jed­no­duše vyu­žít širo­kou škálu komu­ni­kač­ních mož­ností, jako jsou Pro­fi­net, Pro­fi­bus a Ether­CAT spo­lečně s moduly pří­dav­ných I/O.

Micro Drive AC10

Nový pohon řady AC10 nabízí jed­no­du­ché řízení motoru v běž­ných apli­ka­cích vyža­du­jící řízení otá­ček nebo momentu v roz­sahu výkonu od 0,2 do 15 kW. Díky svým roz­mě­rům se ide­álně hodí jako pohonná jed­notka pro doprav­níky, odstře­divky, ven­ti­lá­tory, míchače, balicí i tex­tilní stroje.

Pohon AC10 se vyrábí v pěti veli­kos­tech, nejmenší pro­ve­dení má roz­měry 80 x 135 x 135 mm (d, š, v) a svými vlast­nostmi se vyrovná poho­nům vyš­ších kate­go­rií. AC10 posky­tuje opti­mální řešení pro výrobce strojů, kteří hle­dají cenově efek­tivní pohon s frek­venč­ním měni­čem bez kom­pro­misů. K mnoha funkč­ním výho­dám AC10 Micro Drive patří napří­klad vek­to­rový režim s auto­ma­tic­kým ladě­ním, který řídí zaří­zení vedle běž­ného ovlá­dání motoru V/Hz. Tato pokro­čilá funkce umož­ňuje uži­va­te­lům zajis­tit lepší dyna­mické řízení otá­ček nebo toči­vého momentu pro své apli­kace a zajis­tit přes­nost řízení otá­ček v roz­mezí 0,5 % a momentu 5 %.

Mezi další důle­žité funkce patří výstupní frek­vence až 650 Hz, tří­fá­zové napá­jení 400 V ve všech pěti veli­kos­tech a mož­nost plného, 150% pře­tí­žení po dobu 1 minuty. Kromě toho je AC10 navr­žen tak, aby se díky inte­gro­vané nume­rické klá­ves­nici sní­žil čas a roz­sah prací potřeb­ných k insta­laci, nasta­vení a uve­dení do provozu.

Nový Micro Drive nabízí velké úspory elek­trické ener­gie díky pou­žití frek­venč­ního měniče. Díky ply­nu­lej­šímu spouš­tění a zasta­vo­vání pra­vi­del­ného cyk­lic­kého zatí­žení rov­něž nabízí lepší spo­leh­li­vost a delší život­nost. Spe­ci­ální úprava ploš­ných spojů pohonu AC10 zajiš­ťuje odol­nost i ve velmi nároč­ných pod­mín­kách pro­středí třídy 3C3, s nimiž mají mnohé jiné pohony této třídy značné pro­blémy.  Ide­ál­ním doplň­kem pro Micro Drive AC10 je MR řada stří­da­vých asyn­chron­ních motorů Par­ker s tří­dou účin­nosti IE2 a výko­no­vým roz­sa­hem začí­na­jí­cím hod­no­tou 0,09 kW.

Bro­žura k Pohony AC30 s frek­venč­ním měni­čem - ke sta­žení.
Bro­žura k Pohony AC10 s frek­venč­ním měni­čem - ke stažení.

Více infor­mací nalez­nete na www.parker.com/ssd nebo nás kon­tak­tujte!