Regulátory v designové řadě B u čerpadel P1/PD-75cc - změna od 1.2.2017


emea_cz_zmena_designu_ovladani_cerpadel_P1_PD_75ccDivize Par­ker Hyd­rau­lic Pump & Power Sys­tems (HPS) zahá­jila výrobu nových regu­lá­torů  v designové řadě B u modelů čer­pa­del P1/PD-75. Nové regu­lá­tory v designové řadě B jsou nyní k dis­po­zici pro VŠECH sedm modelů čer­pa­del řady P1/PD.

Po krát­kou dobu bude spo­leč­nost Par­ker udr­žo­vat malé skla­dové zásoby regu­lá­torů  v designu  A pro pod­poru trhu s náhrad­ními díly. Po vyčer­pání skla­do­vých zásob budou regu­lá­tory v designu řady A zamě­něny za regu­lá­tory v designu řady B.

Pro při­způ­so­bení k dří­věj­ším ver­zím je nutné objed­ná­vat tyto regu­lá­tory spo­lečně se sadou adap­térů (objed­nací číslo S2E-20301–5 pro otá­čení ve směru hodi­no­vých ruči­ček, S2E-20302–5 pro otá­čení proti směru hodi­no­vých ruči­ček). Adap­tér se umístí mezi regu­laci a těleso čer­pa­dla. Tím se zvýší výška regu­lace na 23 mm. Zákaz­níci si musí zkon­t­ro­lo­vat mon­táž do stá­va­jící  apli­kace před objednáním.

Změna na design řady B se uplatní pro čer­pa­dla 75cc od 1. února 2017.

Všechny nové objed­návky čer­pa­del P1/PD-75 dodané po 1. únoru 2017 (včetně) musí mít spe­ci­fi­ko­va­nou regu­laci odpo­ví­da­jící designu řady B. Všechny stá­va­jící ote­vřené objed­návky čer­pa­del P1/PD-75 objed­nané před 1. úno­rem 2017 budou dodány s regu­lací v designu řady A.

emea_cz_zmena_designu_ovladani_cerpadel_P1_PD_75cc_tabulka

 

 

 

 

 

Nová regu­lace  bude iden­ti­fi­ko­vána jako design řady B v objed­na­cím čísle dílu na typo­vém štítku. Napří­klad objed­nací číslo regu­lace v designu řady A pro čer­pa­dlo P1O75PSO1SRM5ALOOSOOOPBOO bude objed­na­cím čís­lem P1O75PSO1SRM5BLOOSOOOPBOO při pou­žití regu­lace v designu řady B.

Regu­lace v designu řady B má zamě­něny volby pro regu­lá­tor  tlaku “C”, sní­mání zátěže “L” a nepřímo ovlá­daný regu­lá­tor tlaku “AM”. Všechny ostatní volby popsané v pro­dej­ním kata­logu série čer­pa­del P1/PD jsou i nadále k dis­po­zici a jsou dodá­vány stejně jako u regu­lace v designu řady A. Volba regu­lace s ome­zo­va­čem momentu je i nadále k dis­po­zici jak u regu­lace v designu řady B, tak u regu­lace v designu řady A, pro­tože nedo­šlo ke změně u regu­lace v designu řady B.

Volba regu­lá­toru  tlaku “C0” pro regu­laci v designu řady B má daleko větší roz­sah nasta­vení tlaku 30 až 320 bar. Výsled­kem tedy je, že u staré volby regu­lace  v designu řady A byla odstra­něna volba “C1” s roz­sa­hem nasta­vení tlaku 20 až 80 bar.


Potře­bu­jete pora­dit? Kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.