Ušetřete čas i náklady


technologie Nano-Mlhy, lubrikace pneumatických systémů olejem, ParkerPřed­sta­vu­jeme revo­luční ino­vaci v oblasti lubri­kace roz­vodu tla­ko­vého vzdu­chu (FRL jed­notky). Jedná se o tech­no­lo­gii Nano-Mlhy, která je budouc­ností lubri­kace vzduchu.

Tra­diční lubri­kace s sebou nese řadu pro­blémů, neboť lze nasta­vit pouze objem maza­cího oleje za jed­notku času, což často vede buď k nad­měrné lubri­kaci v urči­tých mís­tech obvodu nebo nao­pak k nedo­sta­tečné lubri­kaci a před­čas­nému opo­tře­bení sou­částí. Paten­to­vaná tech­no­lo­gie Nano-Mlhy vytváří mlhu ole­jo­vých čás­tic tak jem­ných, že jsou pro lid­ské oko téměř nevi­di­telné. Tyto čás­tice umož­ňují zajis­tit rov­no­měr­nou dodávku lubri­kační teku­tiny. Tech­no­lo­gie Nano-Mlhy umož­ňuje auto­ma­ticky nasta­vo­vat objem oleje pomocí regu­lace prů­toku, a zajis­tit tak poža­do­va­nou lubri­kaci se správ­ným pomě­rem prou­dí­cího vzdu­chu a oleje. Tím je zajiš­těno, že v sys­tému nebude nikdy ani málo, ani pří­liš mnoho oleje, což napo­máhá zmír­nit kom­pli­kace způ­so­bené nad­měr­nou nebo nedo­sta­teč­nou lubrikací.

Hlav­ním pří­no­sem nové Nano-Mlhy je sní­žení počtu lubri­ká­torů ve výrob­ním zaří­ze­ních, a tedy sní­žení nákladů na údržbu. Dal­ším pří­no­sem je sní­žení cel­ko­vého množ­ství spo­tře­bo­va­ného oleje a v nepo­slední řadě také mož­nost dopl­ňo­vat olej do maz­nic bez nut­nosti sni­žo­vat tlak. Tak dochází k mini­ma­li­zaci nákladů na pro­stoje vyža­do­vané u sys­témů spo­je­ných s tra­dič­ními meto­dami doplňování.


Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete na stránce Jed­notky pro úpravu vzdu­chu (FRL jed­notky), v letáku Nano Mist Tech­no­logy nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.