Rozšířili jsme portfolio výrobků pro úpravu bioplynu


V oblasti chla­zení, fil­trace a sepa­race plynů najdete v našem port­fo­liu nově také sys­témy slou­žící k odstra­ňo­vání silo­xanů ze sklád­ko­vého bio­plynu. Spo­jení jejích výrobků s pro­dukty Par­ker před­sta­vuje značné výhody pro zákaz­níky, kteří hle­dají kom­plexní řešení úpravy bio­plynu pro kom­bi­no­va­nou výrobu tepla a elektřiny, mož­nosti dodá­vek bio-metanu do roz­vodné sítě zem­ního plynu nebo zís­kání plynu pro pohon vozidel.

Spo­leč­nost PpTek Ltd z Velké Bri­tá­nie, která se nově stala sou­částí Par­ker Han­ni­fin, je před­ním doda­va­te­lem řešení na odstra­ňo­vání systémy pro odstraňování siloxanů ze skládkového bioplynu, úprava bioplynusilo­xanů a po celém světě má téměř 100 insta­lací na bio­ply­no­vých sta­ni­cích a tech­no­lo­gi­ích vyu­ží­va­jí­cích anae­rob­ního vyhnívání.

Odbor­níci ze spo­leč­nosti PpTek se budou ve spo­lu­práci s výrobní sku­pi­nou Par­ker Fil­tration Group nadále zabý­vat řeše­ním odstra­ňo­vání silo­xanů a zaměří se na vývoj nových pro­duktů a na roz­ši­řo­vání posky­to­va­ných slu­žeb. Budou také nadále posky­to­vat ser­vis svým kli­en­tům a tech­nic­kou pod­poru pro stá­va­jící systémy.


Kom­pletní infor­mace najdete na stránce věno­vané Fil­traci tech­nic­kých plynů, CNG a úpravě bio­plynu nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.