SEALL otevřel rozšířený ParkerStore v Kroměříži


Největší distributor Parkeru, společnost Seall, znovuotevřela po rozšíření a rekonstrukci prodejnu ParkerStore v Kroměříži. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil i Miroslav Trybuček, generální ředitel Parker Hannifin pro ČR a Slovensko

Slav­nostní pře­stři­žení pásky za pří­tom­nosti Miroslava Try­bučka, gene­rál­ního ředi­tele Par­ker Han­ni­fin pro ČR a Slovensko

Zástupci spo­leč­ností SEALL a Par­ker Han­ni­fin slav­nostně zno­vu­o­te­vřeli pro­dejnu Par­ker­S­tore v Kro­mě­říži, který pro­chá­zel rekon­strukcí a roz­ší­ře­ním pro­stor. Ote­vření pro­běhlo v pátek 19. května za účasti gene­rál­ního ředi­tele Par­ker Han­ni­fin Miroslava Try­bučka a jed­na­telů firmy SEALL Jiřího Pavlů a Miroslava Galla. Při této pří­le­ži­tosti se konal den ote­vře­ných dveří a zákaz­níci a part­neři si měli mož­nost vyslech­nout od zástupců Par­ker Han­ni­fin, jak zaří­zení určená pře­de­vším pro údržbu pou­ží­vat v praxi i si je přímo vyzkou­šet. Zákaz­níci tak pra­co­vali na zaří­ze­ních pro hyd­rau­lic­kou fil­traci, otes­to­vali si dia­gnos­tiku a mani­pu­laci s teku­ti­nami v údržbě nebo si vyzkou­šeli zali­so­vat hyd­rau­lic­kou hadici na mobil­ním lisu Karry­Krimp. Spo­leč­nost SEALL je nej­vět­ším dis­tri­bu­to­rem pro­duktů značky Par­ker Han­ni­fin v ČR, což doka­zuje i její síť již pěti pro­de­jen Par­ker­S­tore. Zákaz­níci je nalez­nou v Spo­řici, Kle­ca­nech u Prahy, Plzni, Brně a také právě v Kro­mě­říži.

Firma SEALL je na trhu již od roku 1991. Začí­nala na trhu s těs­ně­ním, o rok poz­ději navá­zala spo­lu­práci s fir­mou Par­ker Han­ni­fin a odstar­to­vala pro­dej hyd­rau­lic­kých, pne­u­ma­tic­kých a těs­ni­cích prvků Par­ker. SEALL zahá­jila své obchodní akti­vity na Moravě, kon­krétně v Napa­jed­lech, již počát­kem roku 1993. V září 1999 byla ote­vřena obchodní kan­ce­lář v Kro­mě­říži. Vzhle­dem k vel­kému zájmu o posky­to­vané zboží a služby se pobočka pře­su­nula do Postou­pek, per­so­nálně posí­lila a roz­ší­řila se o sklady a výrobu hadic. Poža­davky na ser­vis a výrobu agre­gátů vedly k dal­šímu kroku – poří­zení vlast­ního are­álu v Kro­mě­říži, kde je firma dodnes. Výstavba dvou­pod­lažní admi­nis­tra­tivní budovy byla posled­ním kro­kem v řadě oprav are­álu, který dnes posky­tuje kva­litní zázemí pro obchodní, ser­visní a výrobní činnost.

Hlavní myš­len­kou výstavby nové admi­nis­tra­tivní budovy bylo pře­su­nutí a zvět­šení pro­dejny Par­ker­S­tore a hadi­cové dílny. Uvol­nění pro­stor v hale umož­nilo vybu­do­vání kva­lit­něj­šího soci­ál­ního zázemí pro ser­visní a výrobní pra­cov­níky, ale také roz­ší­ření mon­tážní a výrobní plo­chy.  Výraz­ného zlep­šení pod­mí­nek se dočkali i tech­nici a pro­jek­tanti, kteří zís­kali kva­litní zázemí pro práci i ško­lení zákazníků.

Nový Par­ker­S­tore má skla­dem více než 4 500 polo­žek. Navíc je pobočka Kro­mě­říž online pro­po­jena s dal­šími čtyřmi sklady spo­leč­nosti, takže k dis­po­zici je téměř 22 000 skla­do­vých polo­žek. Sor­ti­ment tvoří pře­de­vším hyd­rau­lické, pne­u­ma­tické a těs­nicí prvky i prvky pro úpravu stla­če­ného vzdu­chu a plynů. Namát­kou napří­klad šrou­bení Ermeto, rych­lo­spojky, hadice a hadičky, hyd­rau­lické ven­tily, fil­try, hadi­cové kon­covky, FRL jed­notky na úpravu stla­če­ného vzdu­chu, vybrané hyd­ro­mo­tory a hyd­ro­ge­ne­rá­tory. Kromě prvků Par­ker jsou v nabídce i lepi­dla a tmely LOCTITE, spo­jo­vací prvky SERTO, pne­u­ma­tické prvky Air­TAC, těs­nění Gar­lock a další kom­po­nenty potřebné ve fluid­ních mecha­nis­mech. Další zboží si mohou zákaz­níci objed­nat na místě z pro­dej­ního katalogu.

Jako tra­dičně je i v novém Par­ker­S­tore při­pra­ven kou­tek s občer­stve­ním, kde si zákaz­níci mohou vypít kávu a pro­lis­to­vatka­ta­logy s novin­kami a pro­jed­nat své plánnejvetsi-distributor-parker-spolecnost-seall-znovuotevrela-rozsireny-parkerstore-v-kromerizi-1y a řešení s pro­fe­si­o­nály z Par­ker­S­toru. Nová ser­visní a výrobní dílna nabízí výrobu hyd­rau­lic­kých hadic a těs­ni­cích prvků na počkání, ohý­bání hyd­rau­lic­kých tru­bek na míru, tvá­ření konců tru­bek na stroji EO-form, plnění a opravy hyd­rau­lic­kých aku­mu­lá­torů, dia­gnos­tiku olejů (IOS), fil­traci olejů, ser­vis a opravy hyd­rau­lic­kých kom­po­nentů a prvků, výrobu agre­gátů, ser­vis a tech­nické kon­zul­tace pro výrobní pod­niky i tech­nická školení.

Mezi významné zákaz­níky SEALL v regi­onu patří Tos Hulín, Chro­pyň­ská stro­jírna, Tos Olo­mouc, Con­ti­nen­tal Barum, Slo­vácké stro­jírny, PSP Engi­nee­ring a řada dal­ších firem pře­vážně z oblasti stro­jí­ren­ství a auto­mo­bi­lo­vého průmyslu.

 „Původní pro­story pře­staly vyho­vo­vat našim potře­bám, zkrátka jsme se do nich už nevešli. Bylo potřeba roz­ší­řit skla­do­vací a výrobní plo­chu a pře­de­vším zdo­ko­na­lit zázemí pro pro­jek­tanty, abychom mohli vyjít vstříc zákaz­ní­kům a vyho­vět jejich poža­dav­kům na dodávky hyd­rau­lic­kých a pne­u­ma­tic­kých sys­témů,“ oko­men­to­val roz­ší­ření pro­stor a zno­vu­o­te­vření Par­ker­S­tore Jiří Pavlů, jed­na­tel spo­leč­nosti SEALL.

„Se spo­leč­ností SEALL spo­lu­pra­cu­jeme již řadu let. Naše spo­lu­práce je posta­vena na pev­ných zákla­dech a to obchod­ních i přá­tel­ských. Velice si vážíme a pod­po­ru­jeme růst firmy SEALL. Přeji proto jak nové pro­dejně, tak celé spo­leč­nosti hodně úspě­chů,“ řekl Miroslav Try­bu­ček, gene­rální ředi­tel Par­ker Han­ni­fin.