Skladování elektrické energie přináší úsporu pro spotřebitele


Parker systémy k ukladání energie v bareiiích, Battery energy storrage systems (BESS) Parker

Par­ker sys­témy k uklá­dání ener­gie v bate­ri­ích pro usnad­nění inte­grace obno­vi­tel­ných zdrojů ener­gie do roz­vodné sítě

Nedávno byla dokon­čena insta­laci zaří­zení pro skla­do­vání ener­gie s cel­ko­vou kapa­ci­tou 10 mega­wattů v Sever­ním Irsku a Nizo­zem­sku. Cel­ková kapa­cita nain­sta­lo­va­ných zaří­zení pro skla­do­vání elek­trické ener­gie tak celo­svě­tově pře­sáhla hra­nici 225 mega­wattů. Tyto tech­no­lo­gie v Par­keru zašťi­tuje divize Energy Grid Tie (EGT), která má sídlo v USA.

Sys­témy skla­do­vání ener­gie pomá­hají zlep­šit sta­bi­litu roz­vodné sítě a sní­žit náklady na ener­gii pro spo­tře­bi­tele. Pomocí inte­grace obno­vi­tel­ných zdrojů a lepší kon­t­roly nad dodáv­kami elek­trické ener­gie do sítě je vždy zabez­pe­čen dosta­tek ener­gie pro jakou­ko­liv poptávku. Měniče Par­ker pro výko­no­vou kon­verzi jsou určeny k pře­vodu stří­da­vého proudu ze sítě na stej­no­směrný proud pro nabí­jení aku­mu­lá­torů nebo pro vybí­jení již ulo­žené ener­gie z aku­mu­lá­torů zpět do roz­vodné sítě.

Par­ker je celo­svě­tově jed­ním z hlav­ních doda­va­telů tech­no­lo­gií a zaří­zení pro skla­do­vání ener­gie. Dis­po­nuje glo­bální zku­še­ností na trhu výroby ener­gie a obno­vi­tel­ných zdrojů a své pro­jekty a zaří­zení pro pře­měnu a skla­do­vání ener­gie dodává již od roku 2008. Divize Par­ker EGT rea­li­zo­vala v roce 2015 více než 40 % pro­jektů roz­mís­tě­ných ve Spo­je­ných státech.

Naši part­neři – doda­va­telé aku­mu­lá­torů, sys­té­mo­vých inte­grá­torů a nezá­vislí výrobci elek­trické ener­gie poža­dují zajiš­tění ply­nu­lého a spo­leh­li­vého pro­vozu s maxi­mální efek­tiv­ností. Nabí­zíme skvělá řešení pro skla­do­vání ener­gie díky naší modu­lární kon­strukci výrobků a pokro­či­lým ovlá­da­cím prv­kům, které nám umož­ňují dosáh­nout vysoké fle­xi­bi­lity a schop­nosti rea­go­vat na spe­ci­fické potřeby našich zákazníků.

Naše moderní pří­davné tech­no­lo­gie chla­zení navíc umož­ňují vytvá­řet kom­paktní kon­strukce s vyšší účin­ností, než je tomu u běž­ných chla­ze­ných sys­témů. Mnoho zemí inves­tuje do obno­vi­tel­ných zdrojů ener­gie, které hrají stále význam­nější roli v glo­bál­ním záso­bo­vání elek­tric­kou ener­gií. Její skla­do­vání se tak stává klí­čo­vým fak­to­rem, který ovliv­ňuje schop­nost zemí zvlád­nout sta­bi­litu své roz­vodné sítě po při­po­jení obno­vi­tel­ných zdrojů ener­gie, a navíc pomáhá řešit pro­blémy s odběry ve špičce. Tím se sni­žuje nut­nost budo­vat nové spe­ci­a­li­zo­vané elek­trárny, čímž se významně šetří finanční pro­středky a mini­ma­li­zují emise CO2.

Trh se skla­do­vá­ním ener­gie vstou­pil do nové fáze růstu a výzkumná spo­leč­nost Navi­gant Research odha­duje, že do roku 2020 budou kaž­do­ročně ve 22 zemích insta­lo­vány sys­témy pro ucho­vá­vání ener­gie s kapa­ci­tou více než 11 GW. Divize Energy Grid Tie spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin má na tomto trhu skvěle našlápnuto. Cel­kově drží při­bližně 60% podíl na pro­jek­to­vém trhu CAGR s glo­bál­ním obra­tem pře­vy­šu­jí­cím 0,5 mld. ame­ric­kých dolarů.


 Zajímá Vás více? Jděte rov­nou sem

Tech­no­lo­gie usklad­nění elek­trické ener­gie a sta­bi­li­zace roz­vodné sítě