Školení na míru od Parker - možno čerpat prostředky z EU


Aktu­a­li­zo­vali jsem pro vás nabídku ško­lení podle vašich poža­davků. Nově také můžete na naše ško­lení čer­pat pro­středky z EU, nabí­zíme spe­ci­ální kurz hyd­rau­liky zamě­řený na pro­voz, údržbu a dia­gnos­tiku hyd­rau­lic­kých sys­témů — kurz H6.

Školení H1

Naši lek­toři vás pro­ve­dou těmito kurzy:

H1 — Základy hyd­rau­liky
H2 — Pro­voz a údržba hyd­rau­lic­kých mecha­ni­zmů
H3 — Dia­gnos­tika hyd­rau­lic­kých sestav
H4 — Hyd­rau­lická fil­trace
H5 — Pro­por­ci­o­nální tech­nika
H6 — Základy hyd­rau­liky, pro­voz, údržba a dia­gnos­tika hyd­rau­lic­kých sys­témů
P1 — Základy pneumatiky

Podrob­nější infor­mace a obsah jed­not­li­vých kurzů si můžete pro­hléd­nout zde: www.parker.cz/skoleni