Školení


Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin Sales CEE nabízí svým zákaz­ní­kům odborná ško­lení z oboru teku­ti­no­vých mecha­ni­zmů. Výuka pro­bíhá zpra­vi­dla ve ško­li­cím cen­tru Par­ker Han­ni­fin Sales CEE v Kle­ca­nech, v pří­padě potřeby je možné rea­li­zo­vat kurz po dohodě i u zákazníka.

Pro efek­tiv­nost výuky dopo­ru­ču­jeme max. počet účast­níků 12, mini­mální počet je 5.

Pro výuku jsou při­pra­veny vzorky prvků, panely, pro­spek­tová a další tech­nická doku­men­tace – účast­níci obdrží stu­dijní pod­klady. Sou­částí všech kurzů jsou i prak­tická cvi­čení, která pro­bíhají na ško­li­cích zaří­ze­ních Parker.

Časové uspo­řá­dání ško­lení záleží na dohodě. Obvyklý har­mo­no­gram je od 9 do 17 hodin s hodi­no­vou polední přestávkou.

Dále nabí­zíme i kurzy ori­en­to­vané na kon­krétní potřeby zákaz­níků. Obsah tako­vého ško­lení je sesta­ven po kon­zul­taci se zákaz­ní­kem, nej­lépe při pro­hlídce závodu a po sezná­mení s pou­ží­va­ným sor­ti­men­tem a s čin­nostmi v pod­niku. Jedná se napří­klad o mon­táž hyd­rau­lic­kých sys­témů (trubky, ohyby, vedení, mon­táž šrou­bení, armo­vání hadic…), mož­nost oprav hyd­rau­lic­kých prvků apod.

Každý kurz je zakon­čen tes­tem, absol­venti obdrží cer­ti­fi­kát Par­ker o absol­vo­vání pří­sluš­ného kurzu.


 

H1 - Základy hydrauliky

Kurz je určen pro techniky a pracovníky, kteří se mají zabývat hydraulikou, a to z hlediska jak obchodního, tak i technického. Tento kurz je základem i pro další nabízené kurzy. Teoretické znalosti jsou ihned doprovázeny praktickými cvičeními na školicím zařízení – Trainer standu.

H2 - Provoz a údržba hydraulických mechanizmů

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se vedením údržby či vlastní údržbou se specifikou údržby hydraulických mechanizmů.

H3 - Diagnostika hydraulických sestav

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se hydraulickými mechanizmy v provozních podmínkách, zejména pak pro ty, kteří se zabývající diagnostikou a měřením v oblasti hydraulických mechanizmů. Spolehlivost hydraulických soustav závisí ve velké míře nejen na správných postupech údržby, ale především na správné a včasné diagnostice, která umožňuje včasné řešení případných problémů.

H4 - Hydraulická filtrace

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se hydraulickými mechanizmy. Péče o filtraci hydraulických kapalin má jednoznačně největší vliv na spolehlivost a životnost celých hydraulických soustav.

H5 - Proporcionální technika

Kurz je určen pro techniky zabývající se proporcionálními hydraulickými mechanizmy.
Předpokládá se znalost základů hydrauliky. Získané teoretické poznatky se rozšiřují cvičeními na Proporcionálním školicím standu.

H6 - Základy hydrauliky, provoz, údržba a diagnostika hydraulických systémů

Jde o obsáhlý fundamentální kurz, který je určen pro všechny techniky pohybující se v oboru hydrauliky, konstruktéry, projektanty i pracovníky v provozu a údržbě. Osnova splňuje požadavky projektu POVEZ II (Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců), dotovaného úřady práce z prostředků EU.

P1 - Základy pneumatiky

Kurz je určen pro techniky zabývající se pneumatickými mechanizmy.