Školení


Spo­leč­nost Par­ker nabízí svým zákaz­ní­kům odborná ško­lení z oboru teku­ti­no­vých mecha­ni­zmů. Výuka pro­bíhá zpra­vi­dla ve ško­li­cím cen­tru Obchodní spo­leč­nosti v Kle­ca­nech. V pří­padě potřeby je možné vést kurz po dohodě i u zákaz­níka. Ško­lení Základy těs­nicí tech­niky je pro­vá­děno v závodě Par­ker Han­ni­fin v Sad­ské u Nym­burka a je spo­jeno s exkurzí do výroby těsnění.

Pro efek­tiv­nost výuky dopo­ru­ču­jeme max. počet účast­níků 12, mini­mální počet je 5.

Pro výuku jsou při­pra­veny vzorky prvků, panely, pro­spek­tová a další tech­nická doku­men­tace – účast­níci obdrží stu­dijní pod­klady. Cvi­čení v jed­not­li­vých kur­zech pro­bíhá i na ško­li­cích standech.

Časové uspo­řá­dání ško­lení záleží na dohodě. Obvykle bývá od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Dále nabí­zíme i kurzy ori­en­to­vané na kon­krétní potřeby zákaz­níků. Obsah tako­vého ško­lení je sesta­ven po kon­zul­taci se zákaz­ní­kem, nej­lépe při pro­hlídce závodu a po sezná­mení s pou­ží­va­ným sor­ti­men­tem a s čin­nostmi v pod­niku. Jedná se napří­klad o mon­táž hyd­rau­lic­kých sys­témů (trubky, ohyby, vedení, mon­táž šrou­bení, armo­vání hadic…), mož­nost oprav hyd­rau­lic­kých prvků apod.

Ceny za tato ško­lení jsou sta­no­vo­vány indi­vi­du­álně po dohodě s klientem.

Každý kurz je zakon­čen tes­tem, absol­venti obdrží cer­ti­fi­kát Par­ker o absol­vo­vání pří­sluš­ného kurzu.


Pře­hled ško­lení najdete v tomto kata­logu Pře­hled ško­lení Par­ker z oboru teku­ti­no­vých mechanismů

H1 - Základy hydrauliky

Kurz je určen pro techniky a pracovníky, kteří se mají zabývat hydraulikou, a to z hlediska jak obchodního, tak i technického. Tento kurz je základem i pro další nabízené kurzy. Teoretické znalosti jsou ihned doprovázeny praktickými cvičeními na školicím zařízení – Trainer standu.

H2 - Provoz a údržba hydraulických mechanizmů

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se vedením údržby či vlastní údržbou se specifikou údržby hydraulických mechanizmů.

H3 - Diagnostika hydraulických sestav

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se hydraulickými mechanizmy v provozních podmínkách. Spolehlivost hydraulických soustav závisí ve velké míře na správných postupech údržby. Vhodná diagnostika umožňuje včasné řešení případných problémů.

H4 - Hydraulická filtrace

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se hydraulickými mechanizmy. Péče o filtraci hydraulických kapalin má jednoznačně největší vliv na spolehlivost a životnost celých hydraulických soustav.

H5 - Měřicí a diagnostický systém Sensocontrol

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se diagnostikou a měřením v oblasti hydraulických mechanizmů.

H6 - Diagnostika v oblasti filtrace

Kurz je určen pro techniky zabývající se hydraulickými mechanizmy. Péče o filtraci hydraulických kapalin bez možnosti zjišťování okamžitého stavu znečištění je podstatně méně účinná.

H7 - Proporcionální technika

Kurz je určen pro techniky zabývající se proporcionálními hydraulickými mechanizmy.
Předpokládá se znalost základů hydrauliky – systémy otevřeno-zavřeno. Získané teoretické poznatky se rozšiřují cvičeními na Proporcionálním školicím standu.

H8 - Energeticky úsporné systémy

Kurz je určen pro techniky – konstruktéry a projektanty zabývající se hydraulickými mechanizmy, hlavně návrhy nových či modernizací starších hydraulických systémů.

P1 - Základy pneumatiky

Kurz je určen pro techniky zabývající se pneumatickými mechanizmy.

T1 - Základy těsnění

Kurz je určen pro techniky zabývající se hydraulickými i pneumatickými mechanizmy a to hlavně z hlediska provozu a údržby. Školení je vhodné i pro konstruktéry hydraulických a pneumatických prvků. Jeho součástí jsou i návody a programy z oblasti návrhů těsnění.