Slavíme 25 let Parkeru v ČR


Dne 1.2.2016 osla­vil Par­ker Han­ni­fin 25 let od vstupu na český a slo­ven­ský trh. Za toto období vznikly dva samo­statné výrobní závody — v Cho­mu­tově a Sad­ské, a obchodní pobočka v Kle­ca­nech včetně roz­sáhlé dis­tri­buční sítě se spe­ci­a­li­zo­va­nými pro­dej­nami hyd­rau­liky, pne­u­ma­tiky a těs­ni­cích prvků — Par­ker­S­tore.


Člá­nek k výročí 25 let Par­keru v ČR si můžete pře­číst v Tech­nic­kém týde­níku 13/2016, nebo na stránce Par­ker Han­ni­fin si za 25 let na čes­kém a slo­ven­ském trhu vydo­byl pevné posta­vení a vytvo­řil pro­pra­co­va­nou dis­tri­buční síť

Další články o naší spo­leč­nosti a pro­duk­tech jsou dostupné na stránce Pub­li­ko­vané články.