Solenoidové ventily pro čisté a účinné spalovací motory


Solenoidové ventily Parker pro otevírání / uzavírání průtoku kapalin a plynů - Parker Hannifin

Mož­nost spl­nění přís­ných emis­ních před­pisů v oblasti auto­mo­bi­lo­vého prů­myslu a dopravy

V sou­časné době došlo k vylep­šení řady sole­no­i­do­vých ven­tilů Par­ker pro motory vozi­del spl­ňu­jí­cích eko­lo­gic­kou normu Euro 6, a to o  řadu ven­tilů, které při­spí­vají ke sni­žo­vání emisí, zejména oxidů dusíku (NOx) a pev­ných čás­tic (PM), zlep­šují řízení motoru a dodávky paliva a umož­ňují řízení sys­témů s alter­na­tiv­ními palivy (CNG/LNG).

Sni­žo­vání emisí (EURO 6/Tier 4f)

Sní­žení hod­not množ­ství pev­ných čás­tic (Par­ticle Mat­ter) (PM) a oxidů dusíku (NOx) je neu­stá­lou výzvou pro auto­mo­bi­lový prů­mysl a dopravu. Sole­no­i­dové ven­tily Par­ker pou­ží­vané v oblasti motoru nebo výfu­ko­vého sys­tému nabí­zejí spo­leh­livé řešení pro sní­žení emisí škod­li­vých látek. Sole­no­i­dové ven­tily Par­ker mohou napří­klad ovlá­dat akční členy zajiš­ťu­jící recir­ku­laci výfu­ko­vých plynů (Exhaust Gas Reci­r­cu­lation) (EGR), neutra­li­zaci čás­tic vstři­ko­vá­ním nafty před filtr pev­ných čás­tic a zvy­šo­vá­ním jeho tep­loty až na 650 °C, řídit tlak vzdu­chu pro dáv­ko­vání AdBlue® a regu­lo­vat prů­tok chla­dicí kapa­liny. Mohou také řídit ohřev kapa­liny AdBlue, která po smí­chání s výfu­ko­vými plyny sni­žuje emise NOx (oxidů dusíku).

Manage­ment motoru

Ener­ge­tická bilance motoru je pro­blé­mem, kte­rému je potřeba se věno­vat. Ven­tily Par­ker opti­ma­li­zují zpo­ma­lení vozi­dla a zajiš­ťují dodávku paliva a jeho vypuš­tění z motoru při vypnutí. Sole­no­i­dové ven­tily řídí cykly ote­ví­rání a zaví­rání výfu­ko­vých ven­tilů při zpo­ma­lení chodu motoru. Pro­por­ci­o­nální sole­no­i­dové ven­tily ovlá­dají akční členy umís­těné v blíz­kosti výfuku a umož­ňují lepší zpo­ma­lení, a šetří tak kon­venční brz­dové kom­po­nenty vozidla.

Manage­ment alter­na­tiv­ního paliva

Nové ven­tily Par­ker kom­bi­nují nej­no­vější tech­no­lo­gie pro sní­žení emisí CO2 a spl­ňují mezi­ná­rodní normy v oblasti život­ního pro­středí. Sole­no­i­dové ven­tily jsou schopny bez­pečně vypnout dodávku CNG a LNG jak při vyso­kých, tak při níz­kých tla­cích. Kromě toho jsou zajiš­těny všechny bez­peč­nostní aspekty díky vysoké kva­litě pro­ve­dení a dodr­žo­vání norem jako je ECE-R110. Ter­mosta­tické ven­tily jsou ide­ál­ním řeše­ním pro zahřátí plynu na správ­nou tep­lotu. Regu­lá­tory tlaku dodá­vají do motoru plyn se správ­ným tla­kem a ven­tily typu waste-gate odvádí nad­měrný tlak pře­pl­ňo­vání, tím chrání motor a tur­bod­mycha­dlo. Divize Fluid Con­t­rol spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin je celo­svě­to­vým líd­rem v oblasti sole­no­i­do­vých ven­tilů pro řízení pohybu, prů­toku a tlaku. Jejími pro­dukty jsou Gold Ring™, Skin­ner Valve™, Sinc­lair Col­lins®, Luci­fer™ a Jackes Evans™.


Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete v kata­logu FCDE Trans­por­tation Over­view  nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Více infor­mací o sole­no­i­do­vých ven­ti­lech Par­ker pro oblast trans­po­ra­tation najdete na stránce Par­ker a želez­nice nebo Sole­no­i­dové ven­tily Parker.