Špičkové technologie Parker pro kolejový průmysl


Špičkové technologie Parker pro kolejový průmysl


Od moder­ních želez­nič­ních vozi­del, ať osob­ních či náklad­ních, vozů metra, vozi­del traťové údržby nebo tram­vají se oče­kává, že budou schopné nepře­tr­žité a spo­leh­livé služby i v těch nej­ná­roč­něj­ších pod­mín­kách. Jeden doda­va­tel kom­po­nentů nebo celých sys­témů při­náší význam­nou úsporu v nákla­dech na logis­tiku, insta­laci i následný ser­vis a údržbu. Par­ker má bohaté zku­še­nosti s navr­ho­vá­ním tech­nic­kých řešení pro nákladní i osobní vla­ko­vou dopravu a dis­po­nuje špič­ko­vými tech­no­lo­gi­emi a sys­témy, které jsou schopny odo­lá­vat extrém­ním pod­mín­kám a nemají tak celo­svě­tově konkurenci.


 

Hyd­rau­lické pohony die­se­lo­vých loko­mo­tiv a moto­ro­vých vozů

 Úprava stla­če­ného vzdu­chu a fil­trace Par­ker domnick hunter

 Spe­ci­ální hadice pro kole­jová vozidla

 Elek­tro­nické regu­lá­tory tlaku pro Pendolino

Pali­vová a vzdu­chová fil­trace pro loko­mo­tivy FARR

Pne­u­ma­tické sys­témy pro vyklá­dání nákladu z vagónu

Účinná sen­zo­rika zaví­rání dveří 

Vyu­žití 3D tisku v kole­jo­vém průmyslu

Špičkové technologie Parker pro kolejový průmysl

Po klik­nutí na obrá­zek se ote­vře apli­kace s pře­hled­nou nabíd­kou řešení Par­ker pro kole­jový průmysl

 


Na výše uve­de­ných odka­zech najdete podrob­nější infor­mace včetně kata­logů. Pro další infor­mace můžete rov­něž kon­tak­to­vat naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.