Stanoví nová měřítka


Image GlobalCore HoseDří­vější normy hyd­rau­lic­kých hadic byly spíše než na jejich pou­žití zamě­řené hlavně na jejich kon­strukci. Nová norma ISO 18752 zavádí jiný pří­stup — který spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin s ele­gancí uplat­ňuje ve své nové řadě hadic Glo­balCore.

Glo­ba­li­zace je možná nadu­ží­vaný ter­mín, ale pokud se týče vývoje oboru hyd­rau­liky v posled­ních letech je glo­ba­li­zace sku­teč­ností. Působ­nost výrobců strojů a zaří­zení pou­ží­va­jí­cích hyd­rau­lické kom­po­nenty vysoké kva­lity již dávno není lokální, ale mezi­ná­rodní. S tím je spo­jen poža­da­vek na dostup­nost kom­po­nentů odpo­ví­da­jí­cích stej­ným nor­mám se stej­nými para­me­try po celém světě.

V odpo­vědi na tuto poptávku museli i výrobci hyd­rau­lic­kých hadic zajis­tit nabídku iden­tic­kých výrobků, s naprosto  stej­nými vlast­nostmi, ze stej­ných mate­ri­álů i stej­ného vzhledu glo­bálně po celém světě.

Sou­běžně s glo­ba­li­zací se v mnoha prů­mys­lo­vých obo­rech pro­je­vuje i další trend – tech­nické normy se stále více ori­en­tují na koneč­nou apli­kaci výrobku a na uži­va­tele, namísto na jeho kon­strukci a výrobce.

V hyd­rau­lic­kých hadi­cích mezi­ná­rodní stále platné normy po mnoho let zevrubně pře­de­pi­so­valy kon­strukci a přesné roz­měry kaž­dého typu hadice. Např. normy EN 853 — ISO 1436 – SAE 100R1/R2 pře­de­pi­sují kon­strukci hadice s jed­ním nebo dvěma oce­lo­vými oplety stan­dard­ních roz­měrů; normy EN 857 — ISO 11237 — SAE 100R16/R17 pře­de­pi­sují ana­lo­gické hadice s kom­pakt­ními roz­měry; normy EN 856 — ISO 3862 — SAE 100R12/R13/R15 pře­de­pi­sují hadice se čtyřmi a šesti oce­lo­vými spi­rá­lami; atd.

Novou nor­mou, celo­svě­tově plat­nou a stále více vyža­do­va­nou nej­dů­le­ži­těj­šími výrobci strojů a zaří­zení, je  ISO 18752. Její kon­cepce se už neo­ri­en­tuje na kon­strukci hadic. Urču­jící jsou užitné vlast­nosti – pra­covní tlak, svět­lost (prů­tok), pra­covní tep­loty a nově i odol­nost dyna­mic­kému tla­ko­vému zatí­žení a tomu odpo­ví­da­jící život­nost – zatímco z roz­měrů je přes­něji pře­de­psán jen vnitřní prů­měr potřebný k zajiš­tění kom­pa­ti­bi­lity a funkce a u těch ostat­ních jen jejich mezní hod­noty. Je potom na kaž­dém výrobci jestli takové para­me­try dokáže spl­nit např. hadicí se dvěma oce­lo­vými oplety nebo čtyřmi spi­rá­lami, jestli vyu­žije horní hra­nici pro vnější roz­měry hadice nebo polo­měr ohybu nebo je dokáže zkon­stru­o­vat mno­hem kom­pakt­nější a ohebnější.

Nový eta­lon

Norma ISO 18752 byla poprvé vydaná v roce 2006 a aktu­a­li­zo­vaná v letech 2012 a 2014. Díky svému zamě­ření na užitné hod­noty byla velmi rychle při­jata nej­vět­šími svě­to­vými výrobci strojů a zaří­zení, vyža­du­jí­cích odpo­ví­da­jící výrobky od svých doda­va­telů. Postu­pem času se spl­nění, pří­padně nespl­nění, normy ISO 18752 stalo i meřít­kem vyspě­losti výrobců hyd­rau­lic­kých hadic.

 V prin­cipu norma ISO 18752 spe­ci­fi­kuje:
14 jme­no­vi­tých svět­lostí od DN5 do DN102
 9 tla­ko­vých tříd od 3,5MPa do 56MPa – kon­stant­ních pro všechny rozměry
 4 stupně dyna­mické tla­kové a tep­lotní odol­nosti – A (nej­nižší) až D (nejvyšší)
 2 typy – S (stan­dardní) a C (kom­paktní) pro každý ze stupňů A až C (nej­ná­roč­nější stu­peň D se auto­ma­ticky před­po­kládá pouze v kom­paktní verzi DC)

Jedna jediná norma tak zahr­nuje všechny možné vari­anty tlaků, svět­lostí a dyna­mické a tep­lotní odol­nosti hyd­rau­lic­kých hadic pou­ží­va­ných v hyd­rau­lic­kých sys­té­mech nej­růz­něj­ších strojů a zaří­zení v dnešní době a dokonce před­bíhá tech­nický vývoj a před­vídá i vari­anty, které jsou při dnešní úrovni tech­niky ještě nepro­ve­di­telné. To je další odliš­nost ISO 18752 proti dří­věj­ším nor­mám, které prak­ticky pouze dohá­něly sku­teč­nou tech­nic­kou úro­veň a nor­ma­li­zo­valy to, co již bylo vyvi­nuto a vyrá­běno vedou­cími výrobci hyd­rau­lic­kých hadic a pou­ží­váno vedou­cími výrobci strojů a zařízení.

Kompaktní, lehké a ohebné hadice zjednodušují a urychlují jejichinstalaci a snižují tak nákladné prostoje

Kom­paktní, lehké a ohebné hadice zjed­no­du­šují a urych­lují jejich insta­laci a sni­žují tak nákladné prostoje

Zamě­ření normy ISO 18752 na koneč­nou apli­kaci a uži­va­tele značně usnad­ňuje kon­struk­té­rům i uži­va­te­lům strojů a zaří­zení výběr potřebné hadice a vylu­čuje nebo sni­žuje možné nega­tivní dopady nevhod­ného výběru nejen na spo­leh­li­vost nebo život­nost stroje, ale hlavně na bezpeč­nost a ochranu zdraví uži­va­tele a vylou­čení rizik i tra­gic­kých udá­lostí z důvodu prasklé hadice, vytr­žené hadice z kon­covky nebo popá­lení hor­kým ole­jem. Vol­nost pone­chání volby kon­strukce a detail­ních roz­měrů na kaž­dém výrobci také pod­statně ome­zuje mož­nosti pro nej­růz­nější neau­to­ri­zo­vané výrobce kon­co­vek a pou­žití nevhod­ných nebo dokonce nebez­peč­ných kom­bi­nací hadic s nekom­pa­ti­bil­ními a neodzkou­še­nými koncovkami.

Kromě hyd­rau­lic­kých hadic se stejné tla­kové třídy i ana­lo­gický trend k stále větší kom­pakt­nosti – tzn. zmen­šo­vání roz­měrů a zvy­šo­vání tlaků – uplat­ňuje i v jiných hyd­rau­lic­kých prv­cích nebo v celých obo­rech. Např. v mobilní tech­nice jsou tlaky třídy 21MPa pou­ží­vány v naprosté vět­šině země­děl­ských strojů; tlaky 28MPa v men­ších sta­veb­ních stro­jích a mani­pu­lační tech­nice; tlaky 35MPa ve střed­ních a těž­ších sta­veb­ních a zem­ních stro­jích a tlaky 42MPa v těž­kých rypadlech a nakla­da­čích. Tomu se logicky při­způ­so­bují všechny hyd­rau­lické kom­po­nenty, včetně hadic.

Na špičce oboru

Divize Hose Pro­duct spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin – vedoucí svě­tový výrobce hyd­rau­lic­kých hadic – vyvi­nula uce­le­nou řadu hyd­rau­lic­kých hadic a kon­co­vek odpo­ví­da­jí­cích normě ISO 18752 a pod názvem Glo­balCore ji uvedla na trh v roce 2014. Par­ker Han­ni­fin vyrábí tuto řadu ve všech svých hlav­ních výrob­ních závo­dech na výrobu hadic na všech kon­ti­nen­tech a je tak scho­pen dodá­vat naprosto iden­tické hadice s kon­cov­kami odpo­ví­da­jící této nej­no­vější a nej­ná­roč­nější celo­svě­tové normě sku­tečně ‘glo­bálně’ všem význam­ným svě­to­vým výrob­cům strojů a zaří­zení bez ohledu na to, kde se jejich výrobní závody nebo jejich pro­dejní a ser­visní sítě nacházejí.

Sor­ti­ment Glo­balCore pokrývá nedů­le­ži­tější a v sou­čas­ných hyd­rau­lic­kých sys­té­mech nej­po­u­ží­va­nější oblast normy ISO 18752 – tla­kové třídy 21MPa až 42MPa ve svět­los­tech DN6 až DN51. Celou tuto “core” oblast při­tom pokrývá velmi jed­no­duše a efek­tivně pouze 5 typy hadic a 2 séri­emi kon­co­vek! Pro vyho­vění šir­šího okruhu apli­kací a pra­cov­ních pod­mí­nek je každý z těchto 5 typů hadic vyvi­nut, vyrá­běn a dodá­ván ve 3 ver­zích – Good, Bet­ter a Best.

3 verze hyd­rau­lic­kých hadic a kon­co­vek Glo­balCore

Good

spl­ňu­jící základní poža­davky – s pra­covní tep­lo­tou 100°C a odol­ností proti abrazi a ostat­ním vněj­ším vli­vům jako UV záření a ozónu odpo­ví­da­jí­cími nebo zčásti pře­vy­šu­jí­cími poža­davky normy.

Bet­ter

pro náročné poža­davky – s vnější pry­žo­vou vrst­vou ‘TC’ (Tough Cover) pro pra­covní tep­loty až 125°C, s odol­ností proti abrazi až 80 krát pře­vy­šu­jící poža­davky normy a výrazně pře­vy­šu­jící poža­davky normy i v odol­nosti proti UV záření, ozónu a oleji.

Best

pro nej­ná­roč­nější poža­davky – s vnější pry­žo­vou vrst­vou ‘ST’ (Super Tough) pro pra­covní tep­loty až 125°C, pře­vy­šu­jící poža­davky normy v odol­nosti proti abrazi až 450 krát (!) a velmi výrazně i v odol­nosti proti UV záření a ozónu.

Verze Good, Bet­ter a Best jsou roz­li­šeny gra­fic­kým sym­bo­lem. Každá hadice je také ozna­čena typem kom­pa­ti­bilní série kon­covky, vylu­ču­jí­cím tak mož­nost záměny a funkč­ních pro­blémů nebo bez­peč­nost­ních rizik.

V sou­ladu s tra­dicí spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin, která byly vždy prů­kop­ní­kem v kom­pakt­nosti hyd­rau­lic­kých hadic, mají i hadice Glo­balCore extrémně kom­paktní kon­strukci a v porov­nání s nor­mou ISO 18752 a kon­ku­renč­ními hadi­cemi na trhu až o 25% menší vnější roz­měry, o 50% menší polo­měry ohybu, o 30% menší sílu ohybu a o 25% menší hmotnost!

Vzhle­dově jsou hadice Glo­balCore  sys­te­ma­ticky a efektně odli­šeny bar­vou
všechny typy s pra­cov­ními tlaky 21MPa
všechny typy s pra­cov­ními tlaky 28MPa
všechny typy s pra­cov­ními tlaky 35MPa
všechny typy s pra­cov­ními tlaky 42MPa

Pokud se týče hyd­rau­lic­kých para­me­trů, stan­dar­dem Par­ker Han­ni­fin je mini­málně dvoj­ná­sobná odol­nost vůči hyd­rau­lic­kým impul­sům v porov­nání s nor­mami. Proto jsou špič­kové typy hadic Glo­bal­Core tes­to­vány až na 2 mili­óny dyna­mic­kých tla­ko­vých cyklů – dvoj­ná­so­bek nej­ná­roč­něj­šího stupně DC normy ISO 18752 a čtyř­ná­so­bek poža­davků kla­sic­kých norem SAE, resp. pěti­ná­so­bek norem EN. Kromě počtu cyklů i ostatní pod­mínky impuls testů – zku­šební dyna­mický tlak (133% jme­no­vi­tého prac. tlaku) a zku­šební tep­lota (120°C) – pře­vy­šují ty nej­ná­roč­nější poža­davky kla­sic­kých norem SAE (120%), resp. EN (100°C).

Jed­no­du­ché, jak jen může být

Výji­mečné cha­rak­te­ris­tiky řady Glo­balCore – její špič­kové tech­nické para­me­try a kom­plex­nost řešení při zacho­vání bez­pre­ce­dentní jed­no­du­chosti a pře­hled­nosti sor­ti­mentu – nabízí značné pří­nosy pro všechny články výrob­ního a obchod­ního řetězce: dis­tri­bu­tory hyd­rau­lic­kých hadic, výrobce strojů a zaří­zení a jejich dea­ler­ské a ser­visní sítě i kon­cové uživatele.

Pro výrobce strojů a zaří­zení a pro kon­cové uži­va­tele je, kromě tech­nic­kých para­me­trů a kom­plex­nosti řešení, vel­kou výho­dou jed­no­du­chost a sro­zu­mi­tel­nost celého sor­ti­mentu, takže mohou velmi snadno a hlavně spo­leh­livě určit potřebný typ nej­lépe vyho­vu­jící potře­bám jejich stroje. K tomu při­spívá i kon­stantní tlak pro všechny svět­losti kaž­dého z typů, takže pro jeden okruh celého stroje mohou zvo­lit jediný typ hadice bez ohledu na potřebné roz­dílné prů­toky v jed­not­li­vých vět­vích. Podle dří­věj­ších norem museli pro kaž­dou svět­lost hle­dat odpo­ví­da­jící typ a tak např. v tla­ko­vém okruhu jed­noho stroje mohli pro pilotní větve pou­žít hadice s jed­ním oce­lo­vým ople­tem podle jedné normy, pro pomocné okruhy se střední svět­losti museli pou­žít hadice se dvěma oplety podle jiné normy a pro hlavní pra­covní okruh a velké svět­losti už byly potřebné hadice se čtyřmi nebo dokonce šesti spi­rá­lami opět podle jiné normy nebo i podle více růz­ných norem. Při pou­žití hadic Glo­balCore budou kon­strukce hadic pro stejný tlak a různé svět­losti prav­dě­po­dobně také různé, ale půjde stále o jeden jediný typ – nako­lik je pro kon­struk­téry a ještě víc pro uži­va­tele důle­žitý hlavně pra­covní tlak a svět­lost, nikoli jaký počet opletů nebo spi­rál uvnitř které hadici je.

Pro dis­tri­bu­tory a pro dea­ler­ské a ser­visní sítě výrobců strojů a zaří­zení je pak obrov­skou výho­dou značně uni­fi­ko­vaný sor­ti­ment hadic a kon­co­vek s výrazně men­ším množ­stvím polo­žek, při­ná­še­jící vedle citel­ných úspor logis­tic­kých nákladů na skla­do­vání, mani­pu­laci a dopravu i ome­zení rizika výběru špatné kom­bi­nace hadice–koncovka. V našich stře­do­ev­rop­ských pod­mín­kách jsou z cel­ko­vého sor­ti­mentu pouze pěti typů hadic Glo­balCore navíc běžně pou­ží­vané a potřebné jen čtyři – 387 (21MPa), 487 (28MPa), 787 (35MPa) a 797 (42MPa) a k tomu jen dvě série kon­co­vek – 48 a 77. Vel­kou výho­dou pro dea­lery a dis­tri­bu­tory je i ome­zení rizika ztráty něja­kého obchodu nebo dokonce zákaz­níka z důvodu chy­bě­jící položky na skladě.

Hlav­ním pří­no­sem a také hlav­ním prin­ci­pem normy ISO 18752 a řady Glo­balCore je pod­ní­cení všech – výrob­cem hadice a výrob­cem stroje počí­naje a dis­tri­bu­to­rem a koneč­ným uži­va­te­lem konče – aby mecha­nicky neo­pa­ko­vali staré pře­ko­nané postupy nebo slepě neko­pí­ro­vali staré prasklé hadice, ale aby byli při­nu­ceni poro­zu­mět konečné apli­kaci a sna­žili se ji tech­nicky i eko­no­micky efek­tivně vyho­vět – bez funkč­ních nebo bez­peč­nost­ních rizik z důvodu nedo­sta­teč­ného řešení na jedné straně, i bez zby­teč­ných nákladů a ztrát z důvodu pře­tech­ni­zo­va­ného řešení na druhé straně.


Kom­pletní infor­mace včetně kata­logů v čes­kém jazyce najdete v pro­duk­tové části  webu / Teku­ti­nové pří­pojky — hadice a kon­covky — Sys­tém hadic a kon­co­vek GlobalCore.