Světová novinka EO-3


Ino­vační sys­tém šrou­bení s vizu­ální indi­kací mon­táže — rychlý, jed­no­du­chý, bezpečný.

EO-3Nový sys­tém šrou­bení je odolný proti roz­tr­žení s vizu­ál­ním roz­po­zná­ním stavu mon­táže tru­bek a hadic. Obsa­huje indi­kační krou­žek pro dosa­žení jed­no­znač­ných výsledků při mon­táži a kuže­lový závit jako nový závi­tový stan­dard což umož­ňuje bez­peč­nou mon­táž i přes malé vyna­lo­žení energie.

Kom­paktní design je ide­ální pro pou­žití v ome­ze­ných mon­táž­ních pod­mín­kách. Měkké těs­nění je inte­gro­váno do kužele a tím se zvy­šuje bez­peč­nost a zlep­šuje těs­nění. Umož­ňuje také strojní tvá­ření tru­bek s tech­no­lo­gií tvá­ření EO.

Demon­strační video, kata­log a bro­žuru lze stáh­nout přímo na strán­kách EO-3: www.parker.com/EO-3, kde také nalez­nete více infor­mací a můžete se zare­gis­tro­vat a vyu­žít kal­ku­lačku pro výpo­čet úspor.