Nenápadné, ale důležité


Sen­zo­rika zaví­rání dveří pro výrobce měst­ských a dál­ko­vých auto­busů, vlaků i metra.

Účinná senzorika zavírání dveří městských i dálkových autobusů - Parker HannifinVýrobci měst­ských a dál­ko­vých auto­busů, vlaků i metra mají poža­davky na zajiš­tění detekce pře­ká­žek v pro­storu dveří. Sys­tém s účin­nou sen­zo­ri­kou zaví­rání dveří obrátí směr jejich pohybu, pokud ces­tu­jící nebo jiné objekty pohyb dveří omezí.

tlakovy-snimac-pro-detekci-prekazek-dveri-pro-autobusy-vlaky-a-metro-parker-hannifin

Tla­kový sní­mač pro detekci pře­ká­žek dveří pro měst­ské i dál­kové autobusy

To může být dosa­ženo buď pomocí sní­mací hrany nebo sní­má­ním tlaku v pohonu dveří a vytvo­ře­ním elek­tric­kého nebo pne­u­ma­tic­kého výstup­ního sig­nálu pro ovlá­dání dveř­ního sys­tému k zahá­jení ote­vření dveří.

Jak sys­tém funguje?

Mži­kový vstup z tla­čítka uza­vření dveří posune ven­til pro zahá­jení zaví­rání dveří. Ztráta pro­titlaku způ­so­bená pře­káž­kou akti­vuje tla­kový spí­nač a posune ven­til pro zahá­jení ote­ví­rání dveří. Rozpí­nací jazýč­kový sní­mač pře­klene detekci dveří ve zcela uza­vřené poloze. …


Kom­pletní infor­mace najdete na stránce Účinná sen­zo­rika zaví­rání dveří měst­ských a dál­ko­vých auto­busů nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.