Transair SCOUT - technologie pro inteligentní instalace stlačeného vzduchu


Pře­sta­vu­jeme Vám vyspě­lou bez­drá­to­vou tech­no­lo­gií SCOUT, která slouží k spo­leh­li­vému moni­to­ro­vání insta­lace sys­tému stla­če­ného vzduchu.

v_akciTech­no­lo­gie Transair SCOUT je nej­mo­der­nější bez­drá­tové řešení, které umož­ňuje sle­do­vat výkon­nost sys­tému stla­če­ného vzdu­chu 24 hodin denně přes webové roz­hraní. Data jsou shro­maž­ďo­vána, porov­ná­vána, ana­ly­zo­vána a posky­tují zákaz­ní­kům jak rychlý sní­mek o situ­aci, tak kom­pletní hloub­ko­vou ana­lýzu poža­davků na sys­tém stla­če­ného vzdu­chu. Sys­tém je z hle­diska moni­to­ro­vání dat plně při­způ­so­bi­telný potře­bám zákazníků.

Výhody této tech­no­lo­gie spo­čí­vají v prediktivním/proaktivním pří­stupu (odha­lení a řešení pro­blémů před jejich eska­lací) nebo sní­žení nákladů na údržbu, likvi­daci, repa­so­vání, výpadky i ener­gie. Se sys­té­mem kon­stant­ního moni­to­ro­vání pomocí smys­lu­pl­ných uka­za­telů KPI jsou pro­vo­zo­va­telé, dohlí­že­jící a řídící pra­cov­níci prů­běžně infor­mo­váni, a mají tedy mož­nost rea­li­zo­vat kon­struk­tivní řízení spo­třeby ener­gie. Až 85 % cel­ko­vých nákladů u sys­témů stla­če­ného vzdu­chu tvoří náklady na ener­gii, proto se inves­tice do moni­to­ro­vání roz­vodů stla­če­ného vzdu­chu a sys­té­mo­vého vyba­vení vyplá­cejí. Upra­vi­telné výstrahy rov­něž pře­dem infor­mují per­so­nál zaří­zení o změ­nách výkonu v sys­tému stla­če­ného vzdu­chu – ohledně tlaku, ener­ge­tic­kého výkonu, tep­loty, vlh­kosti nebo průtoku.Transair Scout

Pro­dukty, služby a potrubní řešení Transair pod­po­řené tech­no­lo­gií SCOUT mohou pomoci dosáh­nout význam­ných úspor při mon­táži, údržbě i pro­voz­ních nákla­dech a zajis­tit opti­mální efek­ti­vitu strojů a nástrojů.

Více nalez­nete zde: http://solutions.parker.com/transair-scout