TRANSAIR - stavebnicový systém pro rozvod médií


Venkovní aplikace systému Transair

Sys­tém je vhodný i pro ven­kovní použití

Hli­ní­kový potrubní sys­tém Transair od výrobní spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin před­sta­vuje ori­gi­nální řešení modu­lár­ního roz­vodu plynů. Na trh byl uve­den již v roce 1996 a od té doby bylo díky nashro­máž­dě­ným zku­še­nos­tem postupně pro­ve­deno mnoho úprav a vylep­šení tak, aby byly spl­něny všechny nároky na sítě stla­če­ného vzdu­chu, inert­ních plynů a vakua.

Sys­tém Transair byl vyvi­nut se zámě­rem nabíd­nout zákaz­ní­kům alter­na­tivu k tra­dič­ním oce­lo­vým, mědě­ným nebo plas­to­vým sys­té­mům. Hli­ní­kové trubky s velmi níz­kou drs­ností vnitř­ního povrchu zajiš­ťují mini­mální tla­kové ztráty a tím pro­vo­zo­va­teli při­ná­šejí významné úspory ener­gie. Hli­ní­ková sli­tina, ze které jsou vyro­beny trubky, nepod­léhá korozi, čímž se zamezí zvý­še­nému zne­čiš­tění roz­vá­dě­ného média. Tyto vlast­nosti sys­tému významně sni­žují pro­vozní náklady a záro­veň zlep­šují funkč­nost, pro­duk­ti­vitu a zis­ko­vost celého rozvodu.

Potrubní sys­tém Transair umož­ňuje rych­lou a snad­nou insta­laci, která běžně zabere až 6x méně času než mon­táž stej­ného potrubí z pozin­ko­vané oceli, mědi nebo plastu. Mecha­nické spoje vyka­zují maxi­mální těs­nost a není zde zapo­třebí nali­so­vání, lepení ani svá­ření, tak jako je tomu právě u potrub­ních roz­vodů z jiných mate­ri­álů. Sys­tém nabízí vyni­ka­jící fle­xi­bi­litu při změně pou­žití nebo roz­ší­ření, čímž je zajiš­těna maxi­mální návrat­nost vlo­žené inves­tice. Vět­šina sou­částí systému

Transair je opě­tovně pou­ži­telná pro pří­pad­nou úpravu (pro­dlou­žení roz­vodu nebo napo­jení dal­šího spo­tře­biče). Hli­ní­kové potrubí je dosta­tečně pevné, kom­paktní a lehké. Ve srov­nání např. s oce­lo­vým potrubím se s hli­ní­ko­vými trub­kami daleko snad­něji manipuluje.

Snadná instalace systému je ekonomická a minimalizuje dobu odstávky

Snadná insta­lace sys­tému je eko­no­mická a mini­ma­li­zuje dobu odstávky

Transair pro jaký­koli pro­jekt potrubí

Díky svým vlast­nos­tem je sys­tém Transair možné vyu­žít k  vybu­do­vání zcela nové roz­vodné sítě s jis­to­tou spl­nění potřeb nej­ná­roč­něj­ších zákaz­níků ve vel­kém spek­tru prů­mys­lo­vých odvětví. Velmi významná je i pou­ži­tel­nost pro doda­tečné vyba­vení stá­va­jí­cích sítí nebo pro jejich náhradu.

 

Celé port­fo­lio potrubí Transair zahr­nuje trubky s vněj­ším prů­mě­rem 16,5 — 25 — 40 — 50 (novinka) — 63 — 76 — 100 – 168 mm.

 

 

K základ­ním výho­dám sys­tému Transair oproti tra­dič­ním potrub­ním roz­vo­dům patří:

 • Vysoká prů­toč­nost s mini­mál­ními tla­ko­vými ztrátami u všech prů­měrů = vysoká efek­ti­vita celého potrub­ního systému.
 • Malá tloušťka stěn tru­bek = větší vnitřní prů­měr = dosa­žení o 20 % vyš­šího maxi­mál­ního prů­toku než u oce­lo­vého potrubí = značná úspora elek­trické ener­gie na pro­voz kom­pre­so­rové stanice.
 • Vysoká těs­nost = mini­mální úniky stla­če­ného vzdu­chu = mini­mální ener­ge­tické ztráty = pozi­tivní vliv na životní prostředí.
 • Stálá kva­lita vzdu­chu od výroby až po místo spo­třeby garan­to­vaná cer­ti­fi­kací dle ISO 8573–1, třída 1.1.1 = sní­žení nákladů na údržbu strojů a zařízení.
 • Lehké a kom­paktní kom­po­nenty = nižší prac­nost při úpra­vách sys­tému = zvý­šená bez­peč­nost mon­táž­ních pracovníků.
 • Rychlá a snadná insta­lace celého sys­tému = nižší náklady na mon­táž a údržbu, mini­mální doba odstávky.
 • Jed­no­duše demon­to­va­telný sys­tém a opa­ko­va­telně pou­ži­telné
  Pro různé průměry trubek je použita jiná technologie spojení, které vždy představuje spolehlivé a bezpečné řešení - Parker

  Pro různé prů­měry tru­bek je pou­žita jiná tech­no­lo­gie spo­jení, které vždy před­sta­vuje spo­leh­livé a bez­pečné řešení

  kom­po­nenty.

Spo­leh­livá a bez­pečná kon­strukce spojů a pří­po­jek Transair

Jedi­nečná tech­no­lo­gie spojů sys­tému Transair před­sta­vuje jed­no­du­ché, spo­leh­livé a bez­pečné řešení. Při spo­jení tru­bek o prů­mě­rech 16,5; 25 a 40 mm se vyu­žívá rych­lou­pí­nací sys­tému push-in. Rychlé při­po­jení pomocí pojist­ného kroužku pro trubky o prů­mě­rech 50 a 63 mm umož­ňuje snad­nou insta­laci, při které sku­tečně nelze udě­lat chybu. Spo­jení pomocí objí­mek u prů­měrů 76, 100 a 168 mm slouží záro­veň jako pojistka v pří­padě selhání v síti s násled­ným zvý­še­ním tlaku.

Nový prů­měr Transair 50 mm s ino­va­tiv­ním způ­so­bem montáže

Nový sys­tém potrubí o prů­měru 50 mm byl navr­žen za úče­lem dopl­nění stá­va­jící nabídky veli­kostí potrubí. Je při­způ­so­ben k práci v nej­ná­roč­něj­ších pod­mín­kách, např. v roz­vo­dech kom­pre­so­ro­vých sta­nic nebo při ven­kov­ním pou­žití až do pře­tlaku 16 bar při tep­lotě –20°C až +45°C, popř. do pře­tlaku 13 bar při tep­lotě –20 až 60°C. Díky ino­va­tivní kon­strukci pojist­ného kroužku (Sna­pRing) je možné pro­vést mon­táž spo­jení jen jed­nou rukou. Prů­měr DN50 potrub­ního sys­tému Transair je vhodný k pou­žití u všech apli­kací se stla­če­ným vzdu­chem, inert­ními plyny jako je dusík, argon nebo CO2, a to se zaru­če­nou čis­to­tou plynu až do 99,99 %. Nový prů­měr DN50 je vhodný i pro vaku­ové sys­témy s úrovní vakua 10 mbar abs.

Při správné insta­laci přesně podle pokynů v mon­táž­ním návodu se na dodaný mate­riál a kom­po­nenty sys­tému Transair vzta­huje dese­ti­letá záruka. Samo­zřej­mostí od výrobce, spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin, je zajiš­tění obsluž­nosti zákaz­níků přes celo­svě­to­vou síť pro­dej­ních zastou­pení a oddě­lení tech­nické pod­pory. Více infor­mací zís­káte na www.parker.cz/transair.


Člá­nek — TRANSAIR - sta­veb­ni­cový sys­tém pro roz­vod média vyšel v časo­pise TECHma­ga­zín 11/2015 (ve spe­ci­ální pří­loze na téma kom­pre­sory, stla­čený vzduch).