Ultrakompaktní servomotory pro větší flexibilitu


Servomotory Parker - řada SMH/SMB byla rozšířena o ultrakompaktní velikost 40 mm, která přináší ještě větší flexibilitu pro aplikace u balicích strojů a robotů - Parker HannifinŘada ser­vo­mo­torů  SMH/SMB byla roz­ší­řena o ultra­kom­paktní veli­kost 40 mm, která při­náší ještě větší fle­xi­bi­litu pro apli­kace u bali­cích strojů a robotů.

Vari­anta 40 mm nejen roz­ši­řuje schop­nosti v oblas­tech níz­kého toči­vého momentu začí­na­jící od 0,19 Nm, ale nabízí také díky široké škále kon­fi­gu­rací pří­rub a dal­ších mož­ností vysoký stu­peň fle­xi­bi­lity v apli­ka­cích pro zpra­co­vání potra­vin, balení, u robotů a mani­pu­lač­ních zařízení.

V reakci na vývoj trhu se značně zmen­šily roz­měry ser­vo­mo­torů a byly nabíd­nuty výrazné výhody v oblasti toči­vých momentů a dyna­mic­kých vlast­ností. Ve srov­nání s tra­diční tech­no­lo­gií bez­kar­tá­čo­vých ser­vo­mo­torů je točivý moment při­bližně o 30 % vyšší a setr­vačné hmot­nosti rotoru jsou extrémně nízké. To je obzvlášť vhodné pro vysoce dyna­mické aplikace.

Při­dá­ním SMH40/SMB40 do již tak široké  pro­duk­tové řady SMH/SMB jsou nyní k dis­po­zici vysoce kva­litní ser­vo­mo­tory ve veli­kosti od 40 mm do 170 mm, které nabízí roz­sahy jme­no­vi­tého momentu od 0,19 do 60 Nm a otáčky až 7500 ot./min. SMH40/SMB40 je k dis­po­zici ve dvou dél­kách (109 mm/92 mm), které jsou dimen­zo­vány na 0,19 Nm a 0,38 Nm, napětí je 230 V AC.Servomotory Parker - řada SMH/SMB byla rozšířena o ultrakompaktní velikost 40 mm, která přináší ještě větší flexibilitu pro aplikace u balicích strojů a robotů - Parker Hannifin

SMH40/SMB40 nabízí stejné typy zpětné vazby a voli­telné vari­anty jako má zby­tek řady SMH/SMB včetně roz­hraní s řadou voleb digi­tální zpětné vazby s vyso­kou přes­ností. Výro­bek lze objed­nat i jako ser­vo­mo­tor s jedi­ným kabe­lem a s vyba­ve­ním novým sys­té­mem zpětné vazby HIPERFACE DSL® – což je plně digi­tální a proti rušení zajiš­těný sys­tém zpětné vazby  pro ser­vo­mo­tory a po
hony. Inte­gruje komu­ni­kaci enko­déru do při­po­jo­va­cího kabelu a eli­mi­nuje potřebu samo­stat­ného pro­po­jo­va­cího kabelu pro zpět­nou vazbu mezi poho­nem a motorem.

Řada SMH/SMB je navr­žena pro zajiš­tění opti­mál­ního výkonu s při­způ­so­be­ním k nezá­vis­lým a více­o­sým sys­té­mům Par­ker PSD.


Další infor­mace v letáku SMH40-SMB40 Series Low Iner­tia Servo Motors Size 40, v kom­plet­ním kata­logu ser­vo­mo­torů SMH /SMB nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Kom­pletní nabídku ser­vo­mo­torů Par­ker najdete na stránce Elek­tro­me­cha­nika Par­ker — Elek­trické motory.