Ultrakompaktní víceosé servopohony PSD


ultrakompaktni-viceose-servopohony-psd-parker-hannifin

Kom­paktní více­osé ser­vo­po­hony PSD mohou také dopl­nit glo­bální plat­formu řízení PAC nabí­ze­jící komu­ni­kace přes EtherCAT

Řada více­o­sých ser­vo­po­honů nese ozna­čení  Par­ker PSD a své uplat­nění najde v apli­ka­cích v potra­vi­nář­ství, v oba­lo­vém prů­myslu, tvá­ření mate­ri­álu, tex­til­ním i papí­ren­ském prů­myslu a výrobě plastů.

Ser­vo­po­hony Par­ker PSD byly vyvi­nuty spe­ci­álně jako rodina pro­duktů, které jsou kom­pa­ti­bilní se všemi geo­gra­fic­kými oblastmi v Evropě, Ame­rice, Asii i mimo tyto oblasti. V porov­nání s kon­ku­renč­ními výrobky jde o nej­kom­pakt­nější více­osé ser­vo­po­hony na sou­čas­ném trhu. Pohony mohou slou­žit jako hlavní pro­dukty v sys­té­mo­vých řeše­ních Par­ker a doplní tak novou glo­bální plat­for­mou řízení PAC nabí­ze­jící komu­ni­kaci přes Ether­CAT v reál­ném čase na vyso­ko­rych­lostní sběrnici.

Navíc nový jed­no­ka­be­lový sys­tém zpětné vazby DSL posky­tuje výrob­cům strojů nižší náklady na mon­táž a kabe­láž. Zpětná vazba enko­déru mezi poho­nem a moto­rem je plně inte­gro­vána do napá­je­cího kabelu motoru, a tudíž není potřebný samo­statný kabel pro zpět­nou vazbu.

Nová řada ser­vo­po­honů je k dis­po­zici s růz­nými jme­no­vi­tými výkony a veli­kostmi, v sou­časné době zahr­nuje: jed­no­du­chou verzi PSD-S, kte­rou lze při­po­jit přímo k elek­trické síti, a více­osý sys­tém PSD-M, v němž každý výko­nový modul může napá­jet až tři ser­vo­mo­tory. Více­osý sys­tém PSD-M zahr­nuje základní kon­fi­gu­raci, spo­leč­nou stej­no­směr­nou napá­jecí sběr­nici a něko­lik modulů PSD-M při­po­je­ných přes tuto sběrnici.

Více­osý sys­tém PSD-M pro cen­t­ra­li­zo­vané systémy

Jsou k dis­po­zici ve verzi pro jednu, dvě nebo tři osy kom­bi­no­vané v jedné skříni, což činí tento sys­tém velmi kom­pakt­ním a fle­xi­bil­ním. PSD-M sys­tém je vhodný zejména pro cen­t­ra­li­zo­vané auto­ma­ti­zo­vané sys­témy, které se pou­ží­vají v mnoha bali­cích stro­jích, kde je často potřeba pou­ží­vat velké množ­ství pohonů. To dává jak výrob­cům zaří­zení, tak kon­co­vým uži­va­te­lům mož­nost sní­žit náklady na mon­táž, kon­fi­gu­raci a pro­voz a záro­veň zvý­šit pro­duk­ti­vitu a ziskovost.

Ser­vo­po­hony Par­ker PSD jsou k dis­po­zici ve výko­no­vých stup­ních v roz­mezí od 2 A do 30 A a nabí­zejí čtyři digi­tální vstupy a dva digi­tální výstupy pro jednu osu s při­po­je­ním rea­li­zo­va­ným přes rych­lou a jed­no­du­chou plug–in tech­no­lo­gii. K dis­po­zici je také vyjí­ma­telná SD karta a na více­o­sém sys­tému také spo­lečná stej­no­směrná při­po­jo­vací sběr­nice pro pře­nos ener­gie mezi pohony. Kromě toho si můžou zákaz­níci tyto pohony při­způ­so­bit a díky mož­nosti zajiš­tění funkční bez­peč­nosti napo­má­hají ke spl­nění směr­nic pro stro­jí­ren­ská zařízení.

Podrob­nější tech­nické infor­mace k ser­vo­po­ho­nům PSD / parker.com


Další infor­mace v kata­logu PSD1 Par­ker Servo Drive  nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Kom­pletní nabídku ser­vo­po­honů Par­ker najdete na stránce Elek­tro­me­cha­nika Par­ker — Servopohony.