Usnadněte si montáž hadic s novým zařízením TH1E-5


Nové zařízení TH1E-5 pro nasazování hadicových koncovekNové zaří­zení TH1E-5 pro nasa­zo­vání hadi­co­vých kon­co­vek­Nové zaří­zení TH1E-5 je určeno pro nasa­zo­vání hadi­co­vých kon­co­vek a dokáže sní­žit fyzic­kou námahu při nasa­zo­vání hadi­co­vých kon­co­vek nebo spo­jek na hadice.

Toto ruční zaří­zení se jed­no­duše ovládá díky spe­ci­ficky navr­že­nému upí­na­címu zaří­zení a jeho čelis­tem. Ty zajiš­ťují doko­nalé upev­nění a díky tomu snadné, bez­pečné a přesné nasazení.

Různé nástroje, napří­klad trn, kužel pro přímé spojky a kotouče pro kolena zajiš­ťují, aby těs­nící ele­menty na kon­cov­kách nebyly během pro­cesu nasa­zo­vání poško­zeny.
Toto ruční zaří­zení je možné pou­žít pro níz­kotlaké, stře­do­tlaké a vyso­kotlaké sestavy hadic ve veli­kosti od –4 do –20. Pro další usnad­nění ope­race lze rov­něž pou­žít mon­tážní olej Push-Lok.

Rychlé, snadno pou­ži­telné a přesné nové zaří­zení pro nasa­zo­vání hadi­co­vých spo­jek TH1E-5 je ide­ál­ním nástro­jem pro dílny zabý­va­jící se výro­bou hyd­rau­lic­kých hadic, opra­vá­ren­ské dílny a ser­visní vozi­dla Par­ker­S­tore Hose Doctor.

Další infor­mace zís­káte zde.

Video: