Snižte spotřebu energie o 50 %


Jednotka Air Saver pro snížení spotřeby stlačeného vzduchu v pneumatických systémech, typ ASC500 - Parker

Jed­notka Air Saver pro sní­žení spo­třeby stla­če­ného vzdu­chu v pne­u­ma­tic­kých sys­té­mech, typ ASC500

Před­sta­vu­jeme jed­notku Air Saver, která dokáže sní­žit spo­třebu vzdu­chu / ener­gie až o 50 % a zlep­šit efek­ti­vitu v pne­u­ma­tic­kých pohonech.

Pne­u­ma­tické pohony spo­tře­bují ve výrob­ních závo­dech téměř polo­vinu všeho stla­če­ného vzdu­chu. Pro sní­žení tohoto zatí­žení byla vyvi­nuta jed­notka Air Saver, která pou­žívá tech­no­lo­gii pulz­ního vzdu­chu. Jejím zákla­dem je pře­pí­nací ven­til, který pře­vádí trvalý prů­tok vzdu­chu na pul­zu­jící prů­tok bez potřeby jaké­ho­koli dal­šího vněj­šího ovlá­dání. Jed­no­duše řečeno, gene­ruje prů­tok vzdu­chu, jako řadu vyso­ko­rych­lost­ních pulzů zapí­na­jí­cích a vypí­na­jí­cích prů­tok; v době vypnutí prů­toku nevzniká žádná spo­třeba vzdu­chu, což má za násle­dek menší počet cyklů dopl­ňo­vání vzdu­chu do vzdušníku.

Vedle znač­ného sní­žení spo­třeby vzdu­chu nabízí jed­notka Air Saver také další výhody, mezi které patří úspory výkonu kom­pre­soru, sní­žení cel­ko­vých emisí CO2 a pod­statné zvý­šení ener­ge­tické účinnosti.

Jed­notka Air Saver se velmi snad­nou insta­luje. Ve výrob­ních závo­dech pou­ží­va­jí­cích elek­tricky ovlá­dané sole­no­i­dové ven­tily pro řízení prů­toku vzdu­chu lze jed­notku rychle a snadno nain­sta­lo­vat do vedení, a tak ihned sní­žit spo­třebu bez význam­ných změn, napří­klad při pře­kon­fi­gu­ro­vání pro­gramu PLC. Pro výrobní zaří­zení pou­ží­va­jící ruční kulové ven­tily exis­tují také pasivní verze jed­notky z řady Air Saver, které nevy­ža­dují žád­nou elek­tric­kou energii.

V naší nabídce najdete cel­kem sedm modelů jed­no­tek Air Saver s prů­toky od 150 do 15 000 l/min (při 5 barech).


Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete v kata­logu Air Saver Unit, v letáku k Air Saver Unit, série ASC / ASV nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.