Úsporná výroba dusíku pro uhelný důl


Díky dusíku z  mem­brá­no­vého gene­rá­toru Par­ker je seve­ro­mo­rav­ský uhelný důl je ochráněn před samo­vzní­ce­ním. Jde o vůbec nej­větší svě­to­vou insta­laci mem­brá­no­vého sys­tému na výrobu dusíku s výko­nem 3 300 m3/hod. Dusík se v dole pou­žívá na zákryt uhelné hmoty a její ochranu před samo­vzní­ce­ním. Seve­ro­mo­rav­ský pro­du­cent čer­ného uhlí se potý­kal s řadou pro­blémů sou­vi­se­jí­cích se zajiš­tě­ním nevý­buš­ného pro­středí v jed­nom ze svých dolů. Pro jeho iner­ti­zaci, sta­bi­li­zaci vnitř­ních pod­mí­nek a ochranu před samo­vzní­ce­ním byl pou­ží­ván plynný dusík, který byl zís­ká­ván z kapalné báze a potrubím byl při­vá­děn ze 40 km vzdá­le­ného závodu. Pro dané účely byl navíc pou­ží­ván nad­by­tečně kva­litní dusík a stá­va­jící řešení postrá­dalo flexibilitu.

Par­ker kon­strukční a pro­dejní tým z divize fil­trace nahra­dil stá­va­jící způ­sob dodá­vek plynu insta­lací modu­lár­ního mem­brá­no­vého generátoru

SmartFluxx SA15020

Smart­Fluxx SA15020

pra­cu­jí­cího na bázi sepa­race mole­kul dusíku a kys­líku ze stla­če­ného vzdu­chu. Dusík se nyní vyrábí přímo na místě, v kom­pre­so­rové sta­nici, kde nově insta­lo­vaný gene­rá­tor vyu­žívá pře­by­tečný vzdu­chový výkon dříve insta­lo­va­ných kom­pre­sorů. Zásadní výho­dou tohoto způ­sobu výroby dusíku je pře­de­vším eko­no­mický fak­tor. Roční úspory lze vyčís­lit v řádu mili­onů korun. Další tech­nic­kou výho­dou řešení je efek­tivní čin­nost na záložní síti s tla­kem 4 bar(g), a to v pří­padě, že by byl z jaké­ho­koli důvodu mimo pro­voz pri­mární pro­vozní kom­pre­sor s pra­cov­ním tla­kem 7,5 až 8,0 bar(g). Navíc mem­brá­nový gene­rá­tor Par­ker umož­ňuje oka­mžitě a bez zásahu ser­vis­ního tech­nika měnit čis­totu dusíku z 97 na 95 %. Jed­no­duše lze tedy pře­pí­nat čis­totu dusíku podle aktu­ální potřeby. Dusík s nižší čis­to­tou je efek­tivně vyu­ží­ván napří­klad na výrobu hasící pěny.

Dusí­kové gene­rá­tory ve far­ma­cii, potra­vinářství, stro­jí­ren­ství i elektrotechnice

Tech­no­lo­gie dusí­ko­vých gene­rá­torů má v sou­časné době velmi široké uplat­nění. Zásadní změnu v dodáv­kách plynů může při­nést do far­ma­cie, do oblasti výroby a balení potra­vin a nápojů, do stro­jí­ren­ského prů­myslu nebo do mon­táží elektroniky.