Vestavné ventily TDP, TEP a TPQ: změna konstrukce a propojení


Vestavné hydraulické ventily Parker, série TPD, TEP a TPQ změnily design a mají optimalizovany propojovací kabelVestavné ven­tily TDP, TEP a TPQ se změ­nily na kon­strukci dle série 60 a bylo opti­ma­li­zo­váno kabe­lové pro­po­jení mezi LVDT a elek­tro­ni­kou ventilu

V březnu 2017 divize HCDE pro­vedla tech­nic­kou revizi vestav­ných ven­tilů série TDP, TEP a TPQ a v této sou­vis­losti bylo rov­něž opti­ma­li­zo­váno kabe­lové pro­po­jení mezi LVDT a elek­tro­ni­kou ven­tilu pro ven­tily ve veli­kos­tech NG25 až NG50 (s pilot­ními ven­tily ve veli­kosti NG06).

Díky pou­žití úhlo­vého konek­toru zásuvky byl zkrá­cen kabel a bylo rov­něž zajiš­těno, že nebude pře­sa­ho­vat přes vnější roz­měry ven­tilu. V pří­padě výměny pilot­ních ven­tilů, které jsou dodá­vány včetně při­po­jo­va­cího kabelu, to znamená:

  • Kon­strukce série 30 až 51: pilotní ven­tily beze změn objed­na­cích čísel
  • Kon­strukce série 60: pilotní ven­tily se změ­nou objed­na­cích čísel na XG404 (pilotní ven­tily beze změn objed­na­cích čísel mohou být pou­žity bez ome­zení funkč­nosti)

Potře­bu­jete více infor­mací? Kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Kom­pletní pře­hled k hyd­rau­lic­kým vestav­ným ven­ti­lům najdete na stránce Par­ker » Hyd­rau­lika » Vestavné ven­tily