Voice of the Machine společnosti Parker - naslouchání hlasu stroje a zaměření na požadavky zákazníka


VOM-Logo-Tagline-RGB

Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin, glo­bální lídr v oblasti tech­no­lo­gií pohybu a řízení, zpřístup­nila plat­formu Voice of the Machine pro všechny pro­dukty a řešení seg­mentu Industrial Inter­net of Things (IIOT).

Voice of the Machine (hlas stroje) je cen­t­ra­li­zo­va­nou plat­for­mou, která zajiš­ťuje stan­dar­di­zaci u všech pro­duktů, které spl­ňují poža­davky IoT spo­leč­nosti Par­ker. S řeše­ním Voice of the Machine si zákaz­ník může být jistý, že jím vybrané kom­po­nenty z kate­go­rie IoT budou inte­ro­pe­ra­bilní, bez­pečné, šká­lo­va­telné a snadno ovla­da­telné. Plat­forma Voice of the Machine je plně zamě­řená na poža­davky zákaz­níků. Podle indi­vi­du­ál­ních přání si uži­va­tel může vybrat mezi růz­nými pre­di­ka­tiv­ními moduly a kom­bi­no­vat je. Uži­va­tel­ské roz­hraní plat­formy je také volně konfigurovatelné.

Napří­klad sys­tém správy dat řešení Voice of the Machine umož­ňuje sou­časné sle­do­vání a porov­ná­vání růz­ných strojů v reál­ném čase nezá­visle na jejich umís­tění. Plat­forma Voice of the Machine kromě toho umož­ňuje kom­pi­laci růz­ných pro­cesů (zís­kat a porov­ná­vat lze napří­klad his­to­rická data měření s aktu­ál­ními daty). Navíc je tato plat­forma schopná oka­mžitě ozná­mit poru­chy v sys­tému a vytvá­řet pro­to­kol udá­lostí, pomocí kte­rého mohou být archi­vo­vány a v pří­padě potřeby znovu vyvo­lány všechny chy­bové zprávy.

2017-07-07 10_32_37-Taking IoT to the Last Mile by Listening to the Voice of the Machine _ Parker Ha

Řešení Voice of the Machine spo­leč­nosti Par­ker výrazně zjed­no­du­šuje a zrych­luje kon­t­rolu stavu strojů a zaří­zení, a to při maxi­mální bez­peč­nosti dat. Ke stroji lze při­po­jit libo­volné poža­do­vané sní­mače. Namě­řená data jsou pře­ná­šena bez­pečně do cloudu. Alter­na­tivně mohou být data zachy­cena a nahrána novým pří­ruč­ním dia­gnos­tic­kým pří­stro­jem — Par­ker Ser­vi­ce­Mas­ter CONNECT.

Funkce pro­gra­mo­va­tel­ného alarmu upo­zor­ňuje uži­va­tele na kri­tické stavy stroje nebo výrob­ního zaří­zení. Řešení Voice of the Machine tak pře­sa­huje čis­tou ana­lýzu aktu­ál­ního stavu — uži­va­tel totiž může zís­kat údaje pro pre­dik­tivní údržbu zalo­že­nou na čase a pod­mín­kách chodu zaří­zení. Oka­mžitě tak lze roz­po­zná­vat poru­chy, pro­vo­zo­va­tel jim může před­chá­zet a vyhnout se dra­hým pře­ru­še­ním pro­vozu. Vedle sní­žení výpadků při­spívá také Voice of the Machine spo­leč­nosti Par­ker ke zlep­šení výkonu strojů. Výrobní výkon lze zvý­šit při zacho­vání kon­zis­tentní kva­lity. Zvy­šuje se tak hod­nota majetku, zlep­šuje se spo­leh­li­vost a zvy­šuje život­nost stroj­ního zařízení.

Schéma Voice of_the_Machine_CZ

Další infor­mace, videa a pro­dukty k tomuto tématu nalez­nete zde