Volnost a úspory vám přinese 3D tisk


Aditivní výroba (3D tisk) přináší efektivitu a snižuje náklady - špičkové technologie Parker pro kolejový průmysl3D tisk neboli adi­tivní výroba zažívá v posled­ních letech boom. Výhody, které tato metoda výrob­cům při­náší, jsou nesporné. Postu­pu­jící tech­no­lo­gický pokrok sní­žil dosud poměrně vysoké náklady na 3D tisk, takže se ote­ví­rají stále další mož­nosti jeho vyu­žití v praxi. Letecký prů­mysl, For­mule 1, ale i kole­jová doprava, tam všude může 3D tisk vnést zásadní změny do výrob­ních procesů.

Co je 3D tisk?

Pojem „3D tisk“ bývá nesprávně pou­ží­ván v obecné rovině – pro ozna­čení mnoha růz­ných tech­no­lo­gií, které jsou na trhu k dis­po­zici. Správ­nou ter­mi­no­lo­gií pro „3D” je při­tom „adi­tivní výroba“. „Vysvět­lení je jed­no­du­ché. Výraz adi­tivní (česky pří­davný) odka­zuje k faktu, že všechny tyto pro­cesy zahr­nují výrobu s při­dá­vá­ním mate­ri­álu, zatímco kon­venční výrobní stroje, jako jsou sou­struhy, frézky a vrtačky, vytvá­řejí výrobky ode­bí­rá­ním mate­ri­álu z původ­ního polo­to­varu. Jed­ním z klí­čo­vých pří­nosů adi­tiv­ních výrob­ních tech­no­lo­gií je vir­tu­ální likvi­dace odpad­ních mate­ri­álů, což při­náší vol­nost při tvorbě designu, bez ome­zení ply­nou­cích z pou­žití tra­dič­ních pro­cesů, jako je třeba řezání,“ vysvět­luje Radim Olšov­ský, tech­nický ředi­tel Par­ker Han­ni­fin v ČR. Právě tato nad­ná­rodní spo­leč­nost má s vyu­ži­tím 3D tisku neboli adi­tivní výroby v praxi letité zkušenosti.


Více infor­mací o vyu­žití 3D tisku při návr­zích a výrobě pro­to­typů a prak­tické apli­kaci 3D tisku v kole­jové dopravě najdete na stránce Adi­tivní výroba (3D tisk) při­náší vyšší efek­ti­vitu a sni­žuje náklady nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.