Vylepšená funkčnost a konstrukce


Parker-Olaer-globalni-hydropneumaticky-vakovy-akumulator-s-pts-webV rámci dlou­ho­do­bých inves­tic a neu­stá­lého vývoje před­sta­vu­jeme nové výrobky a služby z oblasti aku­mu­lá­torů a chla­dičů (divize ACDE —  Accu­mu­la­tor and Coo­ler Divi­sion Europe (ACDE).

Xtra-life vaky

Nová Xtra-life směs pro výrobu vaků  (mix XL) při­náší výrazně zlep­še­nou funkč­nost v porov­nání s aktu­álně dostup­ným řeše­ním (směs mix 25) a vyzna­čuje se nej­nižší dostup­nou pro­stup­ností. Tento nový pro­dukt také při­náší dvoj­ná­sob­nou život­nost, než jakou poskytne jaký­koli jiný pro­dukt na trhu ve stejné apli­kaci. Dal­šími výho­dami je zkrá­cení ser­vis­ního inter­valu, času pro kon­t­rolu a sní­žení nákladů sou­vi­se­jí­cích s výpadky a údržbou.

Glo­bální hyd­rop­ne­u­ma­tický vakový aku­mu­lá­tor s PTS

Letos bude uve­den na trh první hyd­rop­ne­u­ma­tický aku­mu­lá­tor s glo­bální cer­ti­fi­kací (SELO, ASME & CE), který při­nesl také vylep­še­nou funkč­nost a kon­strukci. Tento pro­dukt je vyba­ven novým ply­no­vým ven­ti­lem navr­že­ným tak, aby vyho­vo­val stan­dard­ním adap­té­rům, které jsou dnes na trhu k dis­po­zici. Vyzna­čuje se novou tech­no­lo­gií xtra-life směsi vakuopti­ma­li­zo­va­ným kapa­li­no­vým por­tem, který sni­žuje hluč­nost a zvy­šuje prů­tok. Zahr­nuty byly všechny cer­ti­fi­kace, tím se značně zre­du­ko­valo množ­ství výrobků a kom­plex­nost doku­men­tace, což má za násle­dek pod­statné sní­žení nákladů, potřeb­ných zdrojů pro výrobu a logis­tiku. Veš­keré hyd­rop­ne­u­ma­tické vakové aku­mu­lá­tory budouu vyba­veny jedi­neč­ným kódem, takže zákaz­níci budou moci vyu­ží­vat sle­do­va­cího sys­tému Par­ker Trac­king Sys­tem (PTS).

Hyd­rop­ne­u­ma­tické vakové aku­mu­lá­tory v pro­gramu Fast Track

Stan­dard­ních hyd­rop­ne­u­ma­tické vakové aku­mu­lá­tory budou dostupné do 48 hodin od objed­nání. Služba bude vhodná pro malé objed­návky, které vyža­dují rych­lou reakci. Do nabídky pro­duktů typu fast-track bude zahr­nuta také služba před­pl­nění dusíkem.

Hyd­rop­ne­u­ma­tický pís­tový aku­mu­lá­tor ACP svět­lost 150 mm

Nový pís­tový aku­mu­lá­tor o svět­losti 150 mm nabízí objemy až 40 litrů a tlak až 275 barů. Pís­tový aku­mu­lá­tor ACP nabízí dlou­hou a spo­leh­li­vou život­nost a díky své kom­paktní, lehké a cenově výhodné liso­vané kon­strukci je ide­ální i pro prů­mys­lové apli­kace. Díky ově­řené a spo­leh­livé funkč­nosti  v  mobil­ních apli­ka­cích  byla tato tech­no­lo­gie vyvi­nuta i pro větší objemy.

E-kon­fi­gu­rá­tor hyd­rop­ne­u­ma­tic­kých mem­brá­no­vých akumulátorů

Rychlý a snadno pou­ži­telný E-konfigurátor mem­brá­no­vých aku­mu­lá­torů je určen pro objed­návky do 20 kusů. Uži­va­telé si mohou vybrat ze široké nabídky mož­ností včetně tlaku, objemu a cer­ti­fi­kace, a vyhnout se tak chy­bám způ­so­be­ným manu­ál­ním zadá­vá­ním; zařa­zena je i volba před­pl­nění. Po pro­ve­dení výběru všech mož­ností uži­va­tel obdrží infor­mace o veš­ke­rých pří­sluš­ných objed­na­cích kódů dílů včetně ceny, doby dodání a nezbyt­ného pří­slu­šen­ství. Spuš­tění tohoto nástroje pro­bíhá para­lelně se zave­de­ním nových objed­na­cích kódů. Objed­nací kódy mají logič­tější for­mát a nová řada mem­brá­no­vých aku­mu­lá­torů bude ozna­čo­vána jako řada DA. E-konfigurátor bude spuš­těn na adrese www.parker.com/acde v květnu 2017.

Tla­kové dusí­kové lahve BAWN

Nová tla­ková dusí­ková láhev BAWN bez krku je plně zamě­ni­telná a může snadno nahra­dit stá­va­jící jed­notku a při­tom pro pou­žití v hyd­rau­lic­kých sys­té­mech před­sta­vuje opti­mální řešení za při­mě­ře­nou cenu. Dostupné  jsou verze o objemu 50 a 75 litrů až do tlaku 360 bar dle PED a do tlaku  3000 PSI dle ASME.

Vzdu­chový chla­dič oleje pro námořní/prů­mys­lové apli­kace (řada MAC)

Nová řada MAC spo­juje vyso­kou výkon­nost a efek­tivní chla­zení kapa­liny s bez­kon­ku­renční odol­ností proti korozi, čímž nabízí spo­leh­livé řešení pro náročné prů­mys­lové a námořní apli­kace. Při maxi­mál­ním pro­voz­ním tlaku 21 bar dosa­huje chla­di­cího výkonu až 300 kW. Ino­vo­vaná kon­strukce chla­diče napo­máhá k mini­ma­li­zaci údržby a dodává pro­duktu pro­dlou­že­nou život­nost, a to zejména při insta­laci v nároč­ných pod­mín­kách. Díly jsou natřeny už před mon­táží a smon­to­vány nere­zo­vým oce­lo­vým spo­jo­va­cím mate­ri­á­lem, který umož­ňuje demon­táž a opě­tov­nou mon­táž, aniž by došlo k poru­šení anti­ko­rozní ochrany. Sní­žený počet dílů mini­ma­li­zuje mecha­nické kolize a pro údržbu to před­sta­vuje zjed­no­du­šený seznam náhrad­ních dílů. K zacho­vání výji­mečné pro­vo­zu­schop­nosti v drs­ných pod­mín­kách také napo­máhá ochranný nátěr při­způ­so­bený pod­mín­kám tro­pic­kého pásma, který se nachází uvnitř krytu chla­diče a svor­kov­ni­cové skříňky.

Vzdu­chové chla­diče oleje v pro­gramu Fast Track

Pro­gram Fast Track je nyní roz­ší­řen na více než 60 objed­na­cích kódů vzdu­cho­vých chla­dičů. To umož­ňuje expe­do­vání pro­duktu z výrob­ního závodu spo­leč­nosti Par­ker ve Wroc­lawi do 48 hodin. Tato služba šetří dra­ho­cenný čas a je ide­ální pro dis­tri­bu­tory, sys­té­mové inte­grá­tory a malé OEM, kteří rychle potře­bují malé zásilky (do 5 kusů na objed­návku). Nabídka stan­dardní L-řady byla roz­ší­řena o větší a menší veli­kosti a o sor­ti­ment z řady LOC. Zahr­nuje také mož­nost nechat si přímo na chla­dič namon­to­vat obtok a/nebo termostat.

Síť ser­vis­ních stře­di­sek hyd­rop­ne­u­ma­tic­kých akumulátorů

Ve vět­šině evrop­ských dis­po­nu­jeme sítí ser­vis­ních stře­di­sek hyd­rop­ne­u­ma­tic­kých aku­mu­lá­torů s plně vyško­le­ným a cer­ti­fi­ko­va­ným per­so­ná­lem, který zákaz­ní­kům pomáhá zkrá­tit dobu výpadku sys­tému, zvý­šit efek­ti­vitu a sní­žit kom­plex­nost doku­men­tace. Dostupné služby zahr­nují kom­plexní recer­ti­fi­kaci, před­pl­nění, údržbu, opravy,  kon­t­rolu a revizi doku­men­tace. Ser­visní stře­diska mají na skladě náhradní díly a také spe­ci­ální vyba­vení při­pra­vené ihned k pou­žití. Služby je možné pro­vá­dět v ser­vis­ním stře­disku, u zákaz­níka nebo přímo v místě pro­vozu zařízení.


 

mda logoNovinky z oblasti aku­mu­lá­torů a chla­dičů i sou­vi­se­jí­cích slu­žeb si můžete pro­hléd­nout na svě­to­vém prů­mys­lo­vém veletrhu v Han­no­veru, který se bude konat od 24. do 28. dubna 2017. Par­ker najdete v rámci veletrhu MDA (Motion, Drive & Auto­mation) v pavi­lonu 23, stá­nek A48.