Vylepšení rychlospojek série 26


Rychlospojky Parker - série 26 vyráběné z mosazi mají vylepšenou technickou konstrukci. Robustnější konstrukce a prodloužená životnost díky O-kroužku umístěném do komory. Nízká spojovací / rozpojovací síla přičemž je zachována použitelnost rychlospojek pro vakuové aplikace. Parker Hannifin

Klik­nu­tím na obrá­zek se ote­vře v plné velikosti.

Od polo­viny března došlo k tech­nic­kému vylep­šení rych­lo­spo­jek série 26 vyrá­běné z mosazi (Euro pro­fil se jme­no­vi­tým prů­mě­rem 7,2). Upra­vená řada 26 má, díky pou­žití pru­žiny s opti­ma­li­zo­va­nou silou, nižší spojovací/rozpojovací sílu, což umož­ňuje uži­va­teli pra­co­vat s menší náma­hou.  I nadále je tato série vhodná pro pod­tlak a lze ji tedy pou­ží­vat ve vaku­o­vých aplikacích.

Dal­ším zlep­še­ním ino­vo­vané série 26 je umís­tění O-kroužku, který utěsní pro­stor mezi zásuv­kou a zástrč­kou. O-kroužek je umís­těn do komory pro lepší ochranu před mož­ným poško­ze­ním přední stra­nou pou­žité zástrčky. Výsled­kem je robust­nější kon­strukce a pro­dlou­žená životnost.

Aktu­ální verze série 26 byla nahra­zena novou tech­nicky vylep­še­nou sérií 26 při­bližně od polo­viny března, s ohle­dem na vyčer­pání stá­va­jí­cích skla­do­vých zásob. V plat­nosti zůstá­vají všechny aktu­ální objed­nací čísla dílů stejně jako všechny další tech­nické para­me­try včetně mon­táž­ních rozměrů.

 


Potře­bu­jete více infor­mací? Kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Kom­pletní pře­hled k hyd­rau­lic­kým vestav­ným ven­ti­lům najdete na stránce Par­ker » Šrou­bení, hadice a roz­vody vzdu­chu » Rych­lo­spojky