Vypouštěcí ventil s redundantní bezpečností


Vypouš­těcí ven­tily P33T — CAT 4 s redun­dantní bez­peč­ností pro řadu Glo­bal FRL. Tento kom­po­nent ve spo­jení s bez­peč­nost­ním relé nebo

Pneumatické ventily Parker, výfukový ventil P33T-CAT 4

Výfu­kový ven­til P33T-CAT 4

bez­peč­nost­ním PLC pro pne­u­ma­tické obvody nabízí úro­veň výko­no­vých schop­ností kate­go­rie 4 (PLe) v sou­ladu s nej­no­vější strojní směr­nicí EN ISO 13849–1.

Funkční paměti zaří­zení neu­stále moni­to­rují prů­tok vzdu­chu pomocí dvou iden­tic­kých inte­gro­va­ných částí ven­tilu. Vypnutí ven­tilu se akti­vuje, pokud je zjiš­těn asyn­chronní pohyb mezi prvky ven­tilu během zapí­nání nebo vypí­nání, což má za násle­dek zbyt­kový výstupní tlak menší než 1 % z napá­je­cího tlaku. Jako další bez­peč­nostní prvek může být pro­ve­deno rese­to­vání akti­vací inte­gro­va­ného vypí­na­cího sole­no­idu, což zna­mená, že nelze rese­to­vat pou­hým sní­že­ním a zvý­še­ním napá­je­cího tlaku.

Na bázi osvěd­čené, spo­leh­livé tech­no­lo­gie řízení je P33T 3/2 s kry­tím IP65 a šou­pát­kem s pra­covní polo­hou zavřeno nabí­zeno také s inte­gro­va­nou funkcí soft start. V důsledku toho může být vzduch při­vá­děn říze­ným způ­so­bem do sys­tému, což umož­ňuje uži­va­teli nasta­vit poma­lejší nebo rych­lejší vytvo­ření tlaku v sys­tému. Důle­žité je, že ven­til umož­ňuje dosáh­nout rychlé vypuš­tění tlaku na výstupu při výpadku napá­jení pro odstra­nění aku­mu­lo­vané ener­gie a zajiš­tění bez­peč­ného přístupu.

Mezi další stan­dardní vlast­nosti ven­tilu P33T — CAT 4 patří LED indi­ká­tory stavu pro­vozu hlav­ního a rese­to­va­cího sole­no­idu. Při­po­jení přes stan­dardní zásuvku M12 (5 pinů) pro řídicí sig­nál a zpět­nou vazbu. K dis­po­zici jako voli­telné pří­slu­šen­ství je sní­mač tlaku pro tlak v systému.


Kom­pletní infor­mace najdete na stránce věno­vané Pne­u­ma­tic­kým ven­ti­lům nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.