Vyrábějte si hydraulické hadice s koncovkami sami kdekoli a kdykoli potřebujete


S vlast­ním armo­va­cím lisem na hyd­rau­lické hadice a sys­té­mem Par­krimp No-Skive vymě­níte vad­nou hadici s kon­cov­kou oka­mžitě za novou a eli­mi­nu­jete tak nákladné pro­stoje v práci. Rychle a jed­no­duše. Pře­nosné armo­vací lisy pro opravy přímo v místě pou­žití. Pro­hléd­něte si nové instruk­tážní video!