Zajistěte si lepší bezpečnost výrobní linky


Aby byl zajiš­těn bez­pečný a maxi­málně ply­nulý chod výrob­ních linek a všech robotů, byla vyvi­nuta široká škála pro­duktů pro řízení sys­témů vzduch/voda ve výrob­ních závo­dech auto­mo­bi­lek na celém světě. Mezi ně napří­klad patří jed­notky pro dodávky vzdu­chu v kom­bi­naci s jed­not­kami vod­ního chla­zení pro bodové svá­ření karoserií.

Jednotka odtahu vody

WRA jed­notka odtahu vody

Před­sta­vu­jeme náš nový pro­dukt Water Retract Actua­tor pro odtah vody ze sva­řo­va­cích kleští.

  • vytvo­řen na bázi stan­dart­ních komponentů
  • jed­no­duše jej začle­níte do stá­va­jí­cího sys­tému chla­dicí vody
  • zahr­nuje i anti­ko­rozní ochranu proti médiu
  • kon­stru­o­ván efek­tivně z hle­diska nákladů
  • spl­ňuje spe­ci­fi­kace pro­gramů pro výrobce automobilů

Kom­pletní infor­mace si pře­čtěte na stránce Sys­témy řízení vzduch/voda ve výrob­ních závo­dech nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.