Zavádění plastových krytek pro některé ocelové produkty SAE


Oce­lové adap­téry a hadi­cové kon­covky vyrábí závody Par­ker Fluid Con­nec­tors, roz­mís­těné na celém světě. V Evropě jsou sady TFDE vyrá­běny ve výrob­ních závo­dech ve Win­del­sbleiche a Schloss-Holte v Německu a v Siech­nice v Pol­sku. V sou­čas­nosti je vět­šina těchto oce­lo­vých kon­co­vek SAE balena do jed­not­li­vých plas­to­vých sáčků a pak do kra­bic. Díly vyrá­běné Par­ker Fluid Con­nec­tors mimo Evropu jsou vyba­veny plas­to­vými kryt­kami, slou­ží­cími pro ochranu závitů a těs­ni­cích povrchů.

V důsledku zvý­še­ných poža­davků od našich OEM zákaz­níků budou v sou­časné době pou­ží­vané sáčky nahra­zeny za plas­tové krytky pro ochranu kon­co­vek. Změna bude při­způ­so­bena bale­ním ostat­ních pro­duktů SAE, vyrá­bě­ným mimo Evropu.

Změny se budou týkat pro­duktů Triple-Lok, 0-Lok a oce­lo­vých adap­térů. Nebude se týkat oce­lo­vého sor­ti­mentu SAE, neba­le­ného v sáč­cích nebo s kryt­kami, jako jsou kónické adap­téry BSP 60 stupňů, matice a pouz­dra pro hadice.

Změny se postupně zahájí v pro­sinci 2016 a budou dokon­čeny v Q1 2017. Během tohoto období mohou některé objed­návky obsa­ho­vat jak díly v sáč­cích, tak i s kryt­kami. V důsledku toho může dojít ke změ­nám ve veli­kosti kra­bic za úče­lem opti­ma­li­zace množ­ství výpl­ňo­vého mate­ri­álu v krabici.

Děku­jeme za pochopení.