Změna typů hadic 580N / 588N na 520N / 528N ve velikostech 4 a 6 / od 1.1.2017


emea_cz_hadice_polyflex_520nV rámci glo­bální opti­ma­li­zace pro­duk­to­vého port­fo­lia nebu­dou od 1.1.2017 k dis­po­zici násle­du­jící objed­nací čísla hadic, včetně hadic v pro­ve­dení „twin“ a všech pří­sluš­ných hadi­co­vých montáží.

UKONČENO

NÁHRADA

580N-4 520N-4
588N-4 528N-4
580N-6 520N-6
588N-6 528N-6


Vyřa­zené typy hadic budou nahra­zeny již zave­de­nými hadi­cemi typu 520N/528N s kon­cov­kami série 56.

Všechny ostatní veli­kosti hadic tím nejsou dotčeny a zůsta­nou nezmě­něny.
Kon­covky série 58 potřebné pro výše uve­dené hadice budou k dis­po­zici pouze do 31.12.2016, respek­tive do vypro­dání zásob.

HADICE

Oba typy hadic mají stejná výko­nová data dle SAE 100 R8 včetně tlaku a elek­trické vodi­vosti. Odol­nost vůči médiím a okol­nímu pro­středí jsou stejné.

Hlav­ními výho­dami hadic typu 520/528 oproti 580/588N ve veli­kos­tech 4 a 6 jsou:

    • Pod­statně menší vnější průměr
    • Menší polo­měr ohybu
    • Nižší hmot­nost
    • Kom­pa­ti­bi­lita se stan­dard­ními hyd­rau­lic­kými kon­cov­kami série 56

Typy hadic 588N/580N byly vyřa­zeny z kata­logu 4460 již v roce 2014.

HADICOVÉ KONCOVKY

Hadice typu 520N/528N jsou schvá­leny k pou­žití s kon­cov­kami série 56 (u hadic typu 580N/588N to  byla série 58).

Kon­covky série 56 jsou stan­dardní kon­covky pro hadice střed­ního tlaku, při­čemž mají lepší dostup­nost, jed­no­dušší liso­vání a mon­táž kon­co­vek na hadice. Série 58 bude vyřa­zena ke konci roku 2016 à poté pro hadice 580N/588N ve veli­kos­tech 4 a 6 již nebu­dou k dis­po­zici žádné koncovky.


Infor­mace k novým typům hadic najdete v kom­plet­ním kata­logu k hadi­cím Poly­flex — cat 4460 nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Kom­pletní nabídku pne­u­ma­tic­kých a had­rau­lic­kých hadic a kon­co­vek Par­ker najdete na stránce Šrou­bení, hadice a roz­vody vzdu­chu — hadice a koncovky.