Změňte způsob provozu a údržby svých zařízení a ušetřete !


Před­sta­vu­jeme pro­jekt Voice of the Machine, ote­vřený, inte­ro­pe­ra­bilní a šká­lo­va­telný eko­sys­tém pro­po­je­ných sys­témů a slu­žeb,  jako klí­čo­vou sou­část své stra­te­gie digi­tální transformace

Jde o sadu tech­no­lo­gií posky­tu­jí­cích2017-07-07 10_32_37-Taking IoT to the Last Mile by Listening to the Voice of the Machine _ Parker Ha ote­vřené, inte­ro­pe­ra­bilní, šká­lo­va­telná řešení IIoT (Industrial Inter­net of Things) pro digi­ta­li­zaci stroj­ních zaří­zení na úrovni kom­po­nentů pro řídicí sys­témy pohybu.

Jed­ním z nej­vět­ších nedáv­ných pokroků v prů­mys­lové výrobě je roz­ší­ření sen­zorů na všech typech prů­mys­lo­vých zaří­zení, od konek­torů, hadic a tru­bek po čer­pa­dla, motory, pohony a fil­try. Data z těchto sní­mačů vytvá­řejí obrov­skou pří­le­ži­tost k tomu, aby se změ­nila funkce a údržba prů­mys­lo­vých zaří­zení. Přesto ale byly tyto pří­le­ži­tosti dopo­sud do značné míry nere­a­li­zo­vané. Pro­pri­e­tární pro­to­koly, bez­peč­nostní pro­blémy a obrov­ský objem gene­ro­va­ných dat zabrá­nily ope­rá­to­rům pokrýt tuto oblast, která je nutná k před­ví­dání selhání a k opti­ma­li­zaci výkonu na úrovni komponentů.


„Pomá­háme zákaz­ní­kům dosa­ho­vat lep­ších výsledků. Naše hloubka tech­nic­kých zna­lostí zís­ka­ných při práci se stov­kami tisíců apli­kací byla nástro­jem naší snahy pro účinné vyře­šení výzev dis­krét­ního IoT. Napří­klad přesně víme, kam opti­málně umís­tit sen­zory, jaké údaje se mají shro­maž­ďo­vat a jak je pre­zen­to­vat odbor­ní­kům v oblasti údržby, oprav a pro­vozu tak, jak je to pro ně nej­u­ži­teč­nější,“ řekl Radim Olšov­ský, tech­nický ředi­tel Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic.


V rámci plat­formy Voice of the Machine se spo­leč­nost Par­ker zabývá pro­blémy, které zákaz­ní­kům zabra­ňují plně vyu­ží­vat IoT ke zlep­šení bez­peč­nosti, aby nedo­chá­zelo k neplá­no­va­ným pro­sto­jům a vyso­kým nákla­dům na údržbu napříč prů­mys­lo­vými apli­ka­cemi. Některé z těchto pro­blémů zahr­nují starší zaří­zení, která nejsou kom­pa­ti­bilní s IoT, chy­bějí jim sta­tis­tiky na úrovni kom­po­nentů a mají kon­ku­renční komu­ni­kační pro­to­koly pou­ží­vané růz­nými dodavateli.

Uvě­do­mili jsme si také, že naše výrobky musí exis­to­vat spo­lečně s výrobky jiných výrobců. Jed­ním ze základ­ních prin­cipů naší cen­t­ra­li­zo­vané ini­ci­a­tivy IoT je, že „hod­nota jaké­ho­koli řešení IoT je přímo úměrná její inte­ro­pe­ra­bi­litě“. Proto pou­ží­váme ote­vře­nou archi­tek­turu zalo­že­nou na výmě­nách, která umož­ňuje inte­ro­pe­ra­bi­litu s pro­dukty, apli­ka­cemi a plat­for­mami tře­tích stran. Pro­střed­nic­tvím plat­formy Voice of the Machine IoT se naši zákaz­níci dozvědí, jak jejich zaří­zení fun­gují na úrovni kom­po­nentů, aby mohli zlep­šit výkon celých apli­kací a ušet­řit náklady na pro­voz a údržbu.VOM-Logo-RGB


Máme 100 let zku­še­ností v oblasti kom­po­nentů a sys­témů tech­no­lo­gií pro řízení pohybu, což je před­po­klad pro dosa­žení maxi­mální míry bez­peč­nosti, spo­leh­li­vosti a pro­duk­ti­vity u strojů, které naše pro­dukty pod­po­rují,“ dopl­ňuje Radim Olšovský.


Vyu­ží­váme cen­t­ra­li­zo­vaný pří­stup zalo­žený na sou­boru spo­leč­ných norem IoT a na osvěd­če­ných postu­pech pro pou­žití ve všech svých pro­duk­to­vých sku­pi­nách a tech­no­lo­gi­ích. Každý při­po­jený pro­dukt vyu­žívá stejné úlo­žiště digi­tál­ních slu­žeb na plat­formě navr­žené soft­wa­ro­vými odbor­níky Exo­site. Archi­tek­tura Exo­site IoT umož­ňuje snadné nasa­zení roz­ma­nité sady při­po­je­ných řešení vyu­ží­va­jí­cích stejný sou­bor digi­tál­ních slu­žeb a inte­graci řešení spo­leč­nosti Par­ker s dal­šími part­ner­skými platformami.


„Bez­peč­nost a snad­nost pou­žití jsou dal­šími hlav­ními zása­dami. Zajis­tili jsme nej­lepší metody šif­ro­vání při pře­nosu a uklá­dání dat, abychom vytvo­řili bez­pečný eko­sys­tém typu end-to-end a vyu­žili jsme spo­lečné vizu­a­li­zační schéma, které zajistí kon­zis­tentní výsledky v našich řeše­ních,“ dopl­nil Olšovský.


Stra­te­gie Voice of the Machine je imple­men­to­vána v široké škále našich pro­duktů a řešení:

Pro­po­jený sys­tém výroby stla­če­ného vzdu­chu v továrně

Ve výrobě je stla­čený vzduch roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem pro udr­žení výrob­ních linek v pro­vozu.
S vylep­še­ným sys­té­mem výroby stla­če­ného vzdu­chu IoT může zákaz­ník rychle zavést moni­to­ro­vání stavu a pre­di­ka­tivní údržby pro tovární sys­témy roz­vodu stla­če­ného vzduchu.

Elek­tro­hyd­rau­lické řízeníparker-voice-of-machine-aplikace-transair

Řešení IQAN® spo­leč­nosti Par­ker inte­gruje inte­li­gentní hyd­rau­lické kom­po­nenty s elek­tro­nic­kým řídi­cím hard­warem a soft­warem pro vytvo­ření bez­pro­blé­mo­vého digi­tál­ního sys­tému. S pro­to­ko­lem IQAN Con­nect je opti­ma­li­zo­ván výkon zaří­zení a zjed­no­du­šen vzdá­lený moni­to­ring pro výrobce OEM a správce vozo­vých parků.

Sle­do­vání a správa majetku

Sle­do­vací sys­tém Par­ker Trac­king Sys­tem (PTS) je ino­va­tiv­ním řeše­ním ozna­čo­vání a správy majetku, které se zamě­řuje na kom­po­nenty s kri­tic­kým opo­tře­be­ním pro zajiš­tění nové úrovně pro­duk­ti­vity, efek­ti­vity a spo­leh­li­vosti. Sys­tém PTS dokáže vytvá­řet podrobné údaje o datech loka­lity a vyu­ží­vat šab­lony zákaz­nic­kých inspekcí, uklá­dat a načí­tat his­to­rické výsledky inspekcí, plá­no­vat a per­so­na­li­zo­vat výstrahy a upo­zor­nění pro MRO (údržba, opravy a provoz).

Výsled­kem je ote­vřený, bez­pečný, inte­ro­pe­ra­bilní a šká­lo­va­telný eko­sys­tém pro­po­je­ných pro­duktů a slu­žeb, které vám pomo­hou zvý­šit pro­duk­ti­vitu výroby ode­mknu­tím poslední míle.


Kom­pletní infor­mace o Voice of Machine ZDE: parker.com/iot