Zvyšte bezpečnost hydraulických systémů


Senzory SensoControl SCP07 jsou vhodné pro použití v oblastech,  které vyžadují index výkonnosti d dle EN ISO 13849 nebo SIL 2 podle IEC 61508

Sen­zory Senso­Con­t­rol SCP07 jsou vhodné pro pou­žití v oblas­tech,
které vyža­dují index výkon­nosti d dle EN ISO 13849 nebo SIL 2 podle IEC 61508

Bezpečnost v mobilní hydraulice - průmyslové senzory SensoControl pro monitorování tlaku v hydraulických systémech dle ISO 3849 nebo SIL2 podle IEC61508Uvá­díme na trh tla­kový sen­zor Senso­Con­t­rol SCP07, který zajiš­ťuje zvý­še­nou bez­peč­nost hyd­rau­lic­kých sys­témů, a to jak v mobilní a prů­mys­lové hydraulice.

Nesprávná infor­mace o hod­notě pra­cov­ního tlaku v hyd­rau­lic­kém sys­tému zejména v oblas­tech jeřá­bo­vých sys­témů, zdvi­ha­cích sys­témů, lisů nebo pódi­o­vých sys­témů může vést k váž­ným neho­dám. Se sen­zory Par­ker Senso­Con­t­rol SCP07 jsou  bez­peč­ným způ­so­bem moni­to­ro­vány tla­kové pod­mínky v hyd­rau­lic­kých sys­té­mech a oka­mžitě jsou iden­ti­fi­ko­vány nesrovnalosti.

Sen­zory SCP07 lze pou­žít pro apli­kace, které vyža­dují d úro­veň indexu výkon­nosti v sou­ladu s EN ISO13849 nebo SIL2 podle IEC 61508. Nové sen­zory zazna­me­ná­vají sig­nály z měři­cího článku a pře­vádí tlak na dva výstupní sig­nály 4 — 20 mA, které jsou navzá­jem od sebe oddě­leny a jsou inver­to­vány. Bez­peč­nostní řídicí jed­notka tak může moni­to­ro­vat bez­peč­nostní funkce a elek­tric­kou konek­ti­vitu SCP07.

Sen­zory SCP jsou vhodné pro pou­žití v tla­ko­vých roz­me­zích až do 600 barů a jsou vyba­veny závi­tem G1/4 dle DIN 3852–11 (E). Díky své kom­paktní kon­strukci jsou sen­zory vhodné pro pou­žití v pří­pa­dech, kdy je insta­lace nebo mon­táž pro­sto­rově ome­zena. Kromě toho je roz­sah mož­ných apli­kací SCP07 roz­ší­řen širo­kým tep­lot­ním roz­sa­hem od –40 do 125 °C a dlou­ho­do­bou stabilitou.


Potře­bu­jete více infor­mací? Kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Kom­pletní pře­hled k prů­mys­lo­vým a dia­gnos­tic­kým zaří­ze­ním Senso­Con­t­rol najdete na stránce Par­ker » Ser­vis a dia­gnos­tika » Prů­mys­lová a dia­gnos­tická měři­dla SensoControl®